Tìm Hai Số Biết Rằng Nếu Đem Số Thứ Nhất Chia Cho 2, Số Thứ Hai Chia Cho 2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2 ;số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3

*

tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2;số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3 .tìm số thứ nhất và số thứ hai

*

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2 ; số thứ hai chia cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3 . Tìm số thứ nhất và số thứ hai.

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyennamphong

Đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2

> Số thứ nhất =(frac{2}{2,5})số thứ hai

Số thứ nhất là : 21,3 : ( 2,5 – 2 ) x 2 = 85,2

Số thứ hai là : 85,2 : 2 x 2,5 = 106,5

tìm một phân số biết rằng nếu ta chia mẫu số của phân số đó cho 3, giữ nguyên tử số thì giá trị của phân số tăng lên 14​​/9


tìm hai số bt rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3

Gọi số thứ nhất là a;số thứ hai là b

Ta có:a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfrac{a}{2}=frac{b}{2,5})

(Rightarrowfrac{aimes2,5}{5}=frac{bimes2}{5}Rightarrow aimes2,5=bimes2)

Vậy a hai phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là:21,3 : (2,5 – 2) x 2 = 85,2

Số thứ hai là:85,2 + 21,3 = 106,5

Tk nhé bạn

tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2. số thứ hai chia cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau và hiệu của chúng bằng 21,3

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfrac{a}{2}=frac{b}{2,5})

(Rightarrowfrac{a.2,5}{5}=frac{b.2}{5}Rightarrow a.2,5=b.2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2;số thứ hai cho 2,5 thì được haii kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhấtchia cho 2 ; số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3. Tìm số thứ nhất và số thứ hai.giúp mình với ai nhanh mình k cho


Gọi hai số cần tìm là: x và y

Ta có : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 và x – y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích chất của dãy tỷ số bằng nhau kết hợp với x – y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x – y / 4 – 5 = 21.3/-1 = -21.3

Giải tiếp hộ mk nha

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhấtchia cho 2 ; số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa, Bài Soạn Lớp 6: Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng

Tìm số thứ nhất và số thứ hai.

Gọi hai số cần tìm là: x và y

Ta có : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 và x – y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích chất của dãy tỷ số bằng nhau kết hợp với x – y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x – y / 4 – 5 = 21.3/-1 = -21.3

còn lại mình chịu

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2 ; số thứ 2 chia cho 2,5 thì được 2 kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng là 21,3

Số thứ nhất là : …

Số thứ hai là : …


Số thứ hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số thứ nhất là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số thứ nhất là:136,8

Số thứ hai là:228

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2 ; số thứ 2 chia cho 2,5 thì được 2 kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng là 21,3

Số thứ nhất là : …

Số thứ hai là : …

Số thứ hai là:

364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số thứ nhất là:

364,8‐228=136,8

Đáp số: Số thứ nhất là:136,8

Số thứ hai là:228

nhé !

Tìm 2 số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2 và số thứ 2 chia cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3.

Gọi số thứ nhất là a, số thứ 2 là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfrac{a}{2}=frac{b}{2,5})

(Rightarrowfrac{a.2,5}{5}=frac{b.2}{5}Rightarrow a.2,5=b.2)

Số thứ nhất là:(21,3:left(2,5-2ight).2=85,2)

Số thứ hai là:(85,2+21,3=106,5)

Hai số có hiệu bằng 12,3; biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho số thứ 3: số thứ 2 chia cho 2,5 thì được 2 kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất