Bước 1: áp dụng công thức triển khai nhị thức Newton (left( x + y ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^kx^n - ky^k ) với (n = 6;x = 8a^3;y = - dfracb2)

Bước 2: Số hạng thiết bị (4) ứng với (k = 3). Nạm (k = 3) rồi rút gọn biểu thức.

Bạn đang xem: Tìm số hạng trong khai triển


Bước 1:

Ta có : (left( 8a^3 - dfracb2 ight)^6 = sumlimits_k = 0^6 C_6^kleft( 8a^3 ight)^6 - k.left( - dfracb2 ight)^k )

Bước 2:

Số hạng sản phẩm công nghệ (4) ứng với (k = 3) buộc phải số hạng kia là

(C_6^3.left( 8a^3 ight)^6 - 3.left( - dfracb2 ight)^3 = - C_6^3.8^3.a^9.dfracb^38 = - 1280a^9b^3).


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho $x$ là số thực dương. Triển khai nhị thức Newton của biểu thức $left( x^2 + dfrac1x ight)^12$ ta có thông số của số hạng chứa $x^m$ bằng $495.$ Tìm tất cả các cực hiếm của thông số $m.$


Hệ số của số hạng đựng (x^10) trong khai triển nhi thức (left( x + 2 ight)^n) biết n là số nguyên dương vừa lòng (3^nC_n^0 - 3^n - 1C_n^1 + 3^n - 2C_n^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^n = 2048) là:


Hệ số của (x^8) trong triển khai biểu thức (x^2left( 1 + 2x ight)^10 - x^4left( 3 + x ight)^8) thành đa thức bằng


Tìm hệ số của $x^6$ trong triển khai $left( dfrac1x + x^3 ight)^3n, + ,1$ với $x e 0,$ biết $n$ là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu điều kiện $3C_n, + 1^2 + nP_2 = 4A_n^2.$


Cho khai triển $left( sqrt x^3 + dfrac3sqrt<3>x^2 ight)^n$ cùng với $x > 0.$ Biết tổng thông số của cha số hạng trước tiên của khai triển là $631.$ Tìm thông số của số hạng cất $x^5.$


Giá trị của biểu thức (S = 3^99C_99^0 + 3^98.4C_99^1 + 3^97.4^2C_99^2 + ... + 3.4^98C_99^98 + 4^99C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = C_2018^0 + 2C_2018^1 + 2^2C_2018^2 + ... + 2^2017C_2018^2017 + 2^2018C_2018^2018)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 9^99C_99^0 + 9^98C_99^1 + 9^97C_99^2 + ... + 9C_99^98 + C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 5^nC_n^0 - 5^n - 1.2.C_n^1 + 5^n - 2.2^2C_n^2 + ... + 5left( - 2 ight)^n - 1C_n^n - 1 + left( - 2 ight)^nC_n^n)() bằng:


Cho biểu thức (S = C_2017^1009 + C_2017^1010 + C_2017^1011 + C_2017^1012... + C_2017^2017). Khẳng định nào sau đây đúng?


Số nguyên dương (n) thỏa mãn (C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + 2^3C_n^3 + ... + 2^n - 2C_n^n - 2 + 2^n - 1C_n^n - 1 + 2^nC_n^n = 243) là:


Cho $n$ là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $6.C_n, + ,1^n, - ,1 = A_n^2 + 160.$ Tìm thông số của $x^7$ trong triển khai $left( 1 - 2x^3 ight)left( 2 + x ight)^n.$


Số nguyên dương (n) thỏa mãn (C_n^0.C_n + 1^n + C_n^1.C_n + 1^n - 1 + C_n^2.C_n + 1^n - 2 + ... + C_n^n - 1.C_n + 1^1 + C_n^n.C_n + 1^0 = 1716) là:


Tổng những hệ số của toàn bộ các số hạng trong khai triển nhị thức (left( x - 2y ight)^2020) là:


Khai triển nhị thức (left( x + 2 ight)^n + 5,,left( n in mathbbN ight)) có tất cả (2019) số hạng. Tìm (n).

Xem thêm: Soạn Bài Soạn Lớp 10: Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Trang 14


Cho (left( 1 + 2x ight)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n.) Biết (a_0 + dfraca_12 + dfraca_22^2 + ... + dfraca_n2^n = 4096.) Số lớn nhất trong các số (a_0,a_1,a_2,...,a_n) có giá trị bằng


Tìm hệ số của (x^5) trong triển khai thành đa thức của (left( 2 - 3x ight)^2n,) biết (n) là số nguyên dương thỏa mãn: (C_2n + 1^0 + C_2n + 1^2 + C_2n + 1^4 + ... + C_2n + 1^2n = 1024.)


Biết tổng những hệ số của triển khai nhị thức (left( x + dfrac1x^2 ight)^3n) là (64.) kiếm tìm số hạng không chứa (x.)


Cho triển khai (left( 2 + 3x ight)^2021 = a_0 + a_1x + a_2x^2... + a_2021x^2021). Hệ số lớn số 1 trong triển khai đã mang đến là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.