toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a, 3x.(12x-4)-9x(4x-3)=30

=>36x2-12x-36x2+27x=30

=>5x=30

=> x=6

b,x.(5-2x)+2x.(x-1)=15

=> 5x-2x2+2x2-2x=15

=>3x=15

=>x=5

tk mk nha bn

*****Chúc bạn học giỏi*****


*

a) 3x . (12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30

 3x . 12x - 12x - 9x.4x + 27x = 30

(3x . 12x - 9x . 4x) - (12x - 27x) = 30

(36x2 -36x2) + 15x = 30

=> 15x = 30

=> x = 30 : 15

=> x = 2


b) x.(5 - 2x) + 2x.(x - 1) = 15

5x - 2x2 + 2x2 - 2x = 15

(5x - 2x) - (2x2 - 2x2) = 15

=> 3x = 15

=> x = 15 : 3 = 5


 P(x) = 2x3 – 5x2 + 8x – 3

Nghiệm hữu tỷ nếu bao gồm của nhiều thức P(x) bên trên là:

(– 1); 1; (–1/2); một nửa ; (–3/2); 3/2 ; –3…

sau khi kiểm tra ta thấy x = 1/2 là nghiệm phải đa thức đựng nhân tử ( x – 1/2) ­ xuất xắc (2x – 1). Cho nên ta tìm kiếm cách bóc các hạng tử của nhiều thức để lộ diện nhân tử phổ biến (2x – 1).

Bạn đang xem: Tìm x 3x 12x 4 9x 4x 3 30

2x3 - 5x2 + 8x – 3 = 2x3- x2 – 4x2 + 2x + 6x – 3

= x2( 2x – 1) – 2x( 2x – 1) + 3(2x – 1)

= ( 2x – 1)(x2 – 2x + 3).

Hoặc chia P(x) mang lại (x – 1) ta được thương đúng là: x2 – 2x + 3

P(x) = 2x3 – 5x2 + 8x – 3 = ( 2x – 1)(x2 – 2x + 3)

Vậy P(x) = 2x3 – 5x2 + 8x – 3 = ( 2x – 1)(x2 – 2x + 3)


Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm x, biết:

a) 3x ( 12x – 4 ) – 9x ( 4x – 3 ) = 30

b) x ( 5 – 2x ) + 2x ( x – 1 ) = 15


Lớp 8 Toán Ôn tập toán 8
4
0
Gửi hủy

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

=> 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

=> 15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

=> 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

=> 3x = 15

=> x = 5


Đúng 0

comment (0)

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

=> 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

=> 15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

=> 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

=> 3x = 15

=> x = 5


Đúng 0
phản hồi (0)

a) 3x(12x - 4 ) -9x (4x -3 ) = 30  36x² - 12x - 36x²+27x = 30  15x = 30  x=2

b) x(5-2x)+2x(x-1)=15  5x - 2x² + 2x² - 2x = 15  3x = 15  x = 5.


Đúng 0

phản hồi (0)

 Tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x - 1) = 15


Lớp 8 Toán
3
0
Gửi hủy

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

x = 2

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x = 5


Đúng 0

phản hồi (0)

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30 x = 2

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x = 5


Đúng 0
comment (0)

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

x = 2

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x = 5

Các bn ghi nhớ ủng hộ NTN Vlogs này nhá


Đúng 0
bình luận (0)

Tìm x biết : 

a) 3x(12x - 4 ) - 9x( 4x - 3 ) = 30

b) x( 5 - 2x ) + 2x ( x - 1 ) = 15


Lớp 8 Toán Ôn tập toán 8
3
0
Gửi hủy

a) (3xleft(12x-4 ight)-9xleft(4x-3 ight)=0)

(Leftrightarrow3xleft(12x-4-12x+9 ight)=0)

(Leftrightarrow3xcdot5=0)

(Leftrightarrow x=0)

b) (xleft(5-2x ight)+2xleft(x-1 ight)=15)

(Leftrightarrow5x-2x^2+2x^2-2x=15)

(Leftrightarrow3x=15)

(Leftrightarrow x=5)


Đúng 0

comment (0)

a) 3x(12-4)-9x(4x-3)=0

=> 3x(12x-4-12x+9)=0

=>3x .5=0

=>x-0

b) 5x-2x^2+2x^2-2x=15

=>5x-2x=15

=>3x=15

=>x=5

*

 


Đúng 0
bình luận (0)

a) 3x(12x-4)-9x(4x-3)=30

(Leftrightarrow)3x(12x-4)-3.3x(4x-3)=30

(Leftrightarrow)3x(12x-4-12x+9)=30

(Leftrightarrow)3x.5=30

(Leftrightarrow)3x=7

(Leftrightarrow)x=(dfrac73)

b)x(5-2x)+2x(x-1)=15

(Leftrightarrow)5x-2x2+2x2-2x=15

(Leftrightarrow)3x=15

(Leftrightarrow)x=5


Đúng 0
bình luận (0)

Tìm x, biết:

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30;

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.

 


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi diệt

Nhập 3x(12x-4)-9x(4x-3)=30 bấm Shift+Calc. Đáp án=2

Hjhj! mik chỉ biết vậy thôi!


Đúng 0

phản hồi (0)

Nhập x(5-2x)+2x(x-1)=15

Bấm Shift+Calc

Đáp án=5


Đúng 0
bình luận (0)

tìm x

a , 3x(12x-4)-9x(4x-3)=30

b, x(5-2x)+2x(x-1)=15


Lớp 8 Toán Đại số lớp 8
1
0
Gửi bỏ

lm góp mk bài xích này nhé


Đúng 1

phản hồi (0)

Tìm x, biết

a) 3x(12x-4)-9x(4x-3)=30

b) x(5-2x)+2x(x-1)=15


Lớp 8 Toán Violympic toán 8
3
0
Gửi diệt

(a,3.left(12x-4 ight)-9.left(4x-3 ight)=30)

=>(36x-12-36x-27=30)

=>(left(36x-36x ight)-left(12+27 ight)=30)

=> (0-39=30) ( sai )

=> (xinvarnothing)

(b,xleft(5-2x ight)+2.left(x-1 ight)=15)

=>(5x-2x^2+2x-2=15)

=>(7x-2x^2-2=15)

=>(7x-2x^2=15+2=17)

( đến đoạn này thì chịu , HS 6-7 làm bài )


Đúng 0

comment (2)

a) 3x( 12x - 4 ) - 9x( 4x - 3 ) = 30

=> 3x. 12x - 3x. 4x - 9x. 4x - 9x. 3 = 30

=> 36x2 - 12x - 36x2 + 27x = 30

=> 27x - 12x = 15x

=> 15x = 30

Vậy x = 2

b) x( 5 - 2x ) + 2x( x - 1 ) = 15

=> x. 5 - x. 2x + 2x. X - 2x. 1 = 15

=> 5x - 2x2 + 2x2 - 2x = 15

=> 5x - 2x = 3x

=> 3x = 15

Vậy x = 3


Đúng 0
phản hồi (0)

a) 3x( 12x - 4 ) - 9x( 4x - 3 ) = 30

=> 3x. 12x - 3x. 4x - 9x. 4x - 9x. 3 = 30

=> 36x2 - 12x - 36x2 + 27x = 30

=> 27x - 12x = 15x

=> 15x = 30

Vậy x = 2

b) x( 5 - 2x ) + 2x( x - 1 ) = 15

=> x. 5 - x. 2x + 2x. X - 2x. 1 = 15

=> 5x - 2x2 + 2x2 - 2x = 15

=> 5x - 2x = 3x

=> 3x = 15

Vậy x = 3


Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm x,biết:

a,3x(12x-4)-9x(4x-3)=30

b,x(5-2x)+2x(x-1)=15


Lớp 8 Toán bài bác 1: Nhân đối chọi thức với đa thức
1
0
Gửi bỏ

a) (Leftrightarrow36x^2-12x-36x^2+27x-30=0)

(Leftrightarrow15x-30=0Leftrightarrow15left(x-2 ight)=0Leftrightarrow x=2)

kl: x=2

b) (Leftrightarrow5x-2x^2+2x^2-2x-15=0)

(Leftrightarrow3x-15=0Leftrightarrow3left(x-5 ight)=0Leftrightarrow x=5)

kl: x=5


Đúng 0

bình luận (5)

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30;

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.

Xem thêm: Ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Nên Học Trường Nào


Lớp 8 Toán bài bác 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thức
1
0
Gửi bỏ

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com