toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

với R1=30ôm, R2=15ôm, R3=10ôm với UAB=24Va) Tính điện trở tương đương của mạchb) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trởc) Tính công của chiếc điện ra đời trong đoạn mạch AB trong thời gian 5 phútBiết R2 // R3R1 tiếp nối ( R2 // R3 )
*

a) 

Điện trở tương tự của năng lượng điện trở 2 với 3:

Vì R2//R3 đề nghị R23= (dfracR_2.R_3R_2+R_3=dfrac15.1015+10=6Omega)

Điện trở tương tự toàn mạch:

Vì R1 nt R23 nên (R_tđ=R_1+R_23=30+6=36Omega)

b)

Cường độ dòng điện mạch chính:

(I=dfracU_ABR_tđ=dfrac2436=dfrac23)A

Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở R1:

Vì R1 nt R23 yêu cầu I1= I23 = I = (dfrac23)A

Hiệu điện cầm giữa nhị đầu điện trở R1:

I1= (dfracU_1R_1=>U_1=R_1.I_1=30.dfrac23=20V)

Hiệu điện cố giữa nhì đầu năng lượng điện trở R2 và R3:

Vì R1 nt R23 phải U1 + U23 = U

=> U23= U - U1 = 24 - 20 = 4V

Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu năng lượng điện trở R2:

Vì R2 // R3 đề xuất U2 = U3 = U23 = 4V

Cường độ dòng điện thân hai đầu điện trở R2:

(I_2=dfracU_2R_2=dfrac415A)

Cường độ cái điện thân hai đầu điện trở R3:

(I_3=dfracU_3R_3=dfrac410=dfrac25A)

c)

Công của mẫu điện có mặt trong 5 phút:

(A=dfracU^2R^ t=dfrac24^236.300=4800left(J ight))


Đúng 3
phản hồi (1)
*

bắt tắt :

Biết : (R_1=30Omega) ; (R_2=15Omega) ; (R_3=10Omega)

(U_AB=24V)

(t=5"=300s)

Tính : a. (R_AB)

b. (I_1=?) ; (I_2=?) ; (I_3=?)

c. (A=?)

Giải

a. Ta có (R_2)//(R_3) nên :

(R_23=dfracR_2.R_3R_2+R_3=dfrac15.1015+10=6Omega)

Vì (R_1) nt (R_23) nên năng lượng điện trở tương tự toàn mạch là :

(R_AB=R_1+R_23=30+6=36Omega)

b. (R_1) nt (R_23) nên :

(I_1=I_23=I_AB=dfracU_ABR_AB=dfrac2436=dfrac23A)

(Rightarrow U_23=I_23.R_23=dfrac23.6=4V)

(Rightarrow U_2=U_3=4V) (do (R_2) // (R_3))

CĐDĐ qua mỗi điện trở là :

(I_2=dfracU_2R_2=dfrac415A)

(I_3=dfrac410=0,4A)

c. Công của dòng điện xuất hiện trong đoạn mạch AB trong 5' là :

(A=P.t=U.I.t=24.dfrac23.300=4800J)

Đáp số : a. (R_AB=36Omega)

b. (I_1=dfrac23A) ; (I_2=dfrac415A) ; (I_3=0,4A)

c. (A=4800J)

 


Đúng 1
phản hồi (0)

Cho mạch điện như hình vẽ.

Bạn đang xem: Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

Biết R1 = 3 , R2 = 6 , R3 = 12 .

a.Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch ?

b. Biết cường độ mẫu điện qua R1 là 3A.

Tìm cường độ chiếc điện qua R2 với R3.

c. Tính sức nóng lượng toả ra trên toàn mạch trong 10 phút.

*


Lớp 9 vật lý
1
1
Gửi bỏ

(R_23=dfracR_2.R_3R_2+R_3=dfrac6.126+12=4left(Omega ight))

(R_tđ=R_1+R_23=3+4=7left(Omega ight))

(I=I_1=I_23=3A)

(U_23=I_23.R_23=3.4=12left(V ight))

(left{eginmatrixI_2=dfracU_2R_2=dfrac126=2left(A ight)\I_3=dfracU_3R_3=dfrac1212=1left(A ight)endmatrix ight.)

(Q_tỏa=A=P.t=I^2.R.t=3^2.7.10.60=37800left(J ight))


Đúng 3

bình luận (0)

Cho mạch điện như mẫu vẽ R1 = 4  R2 = 6  R3 = 3  UAB = 9V không đổi a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. B) Tính cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở. C) chũm R1 do điện trở Rx làm sao để cho cường độ dòng điện qua mạch bớt 3 lần. Tính Rx.


Lớp 9 đồ vật lý Chương I- Điện học tập
1
0
Gửi diệt

Hình đâu bạn?


Đúng 1

phản hồi (2)

mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ r1=15ôm r2=25ôm r3=10ôm Uab =12v không thay đổi a) tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch b) tính cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở c) nhằm điện trở tương tự của đoạn mạch là 7,5 ôm tín đồ ta thay R1 vị điện trở Rx. Tính Rx

*


Lớp 9 đồ vật lý
1
0
Gửi hủy

Điện trở tương đương: (R=dfracleft(R1+R2 ight)R3R1+R2+R3=dfracleft(15+25 ight)1015+25+10=8Omega)

(U=U12=U3=12V)(R12//R3)

(I=U:R=12:8=1,5A)

(I3=U3:R3=12:10=1,2A)

(R1ntR2Rightarrow I12=I1=I2)

Mà: (I12=I-I3=1,5-1,2=0,3A)

(Rightarrow I12=I1=I2=0,3A)


Đúng 2

comment (0)

Cho mạch điện như hình mẫu vẽ R1=4 ôm R2=6 ôm R3=3 ôm Uab=9V ko thay đổi A) tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch B) tính cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở C) cụ r1 bởi điện trở Rx làm thế nào cho cường độ cái điện qua mạch sút 3 lần . Tính Rx

*


Lớp 9 đồ gia dụng lý bài 6: bài tập vận dụng định lao lý Ôm
1
0
Gửi diệt

a,(R1ntleft(R2//R3 ight)=>Rtd=R1+dfracR2R3R2+R3=4+dfrac6.36+3=6left(om ight))

b,(=>I1=I23=dfracUabRtd=dfrac96=1,5A)

(=>U23=I23.R23=1,5.dfrac6.36+3=3V=U2=U3)

(=>I2=dfracU2R2=dfrac36=0,5A,=>I3=dfracU3R3=dfrac33=1A)

c,(=>Im=Ix=I23=dfrac13.1,5=0,5A)

(=>RTd=Rx+dfracR2.R3R2+R3=Rx+dfrac6.36+3=dfracUIm=dfrac90,5=18)

(=>Rx=16left(om ight))


Đúng 1

comment (1)
mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ . Biết R1=10ôm R2=15ôm R3=20ôm. Mẫu điện đi qua R3 tất cả cường độ I3=0, 1A. A tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện b) cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R1 với R2 c) hiệu điện nạm U giữa 2 đầu đoạn mạchAB d) công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Góp mik mai mik thi ạ
Lớp 9 đồ gia dụng lý bài xích 1. Sự phụ thuộc của cường độ cái diện vào hiệ...
1
0
Gửi bỏ

Hình vẽ đâu bạn?


Đúng 0

phản hồi (2)

*
3. Mang đến mạch điện như hình vẽ trong các số ấy R1 = 80 Ω, R2 = 40 Ω,R3 = 60 Ω . Đặt vào nhì đầu mạch một hiệu điện nạm U thì cườngđộ mẫu điện qua mạch đó là 0,15 A. A) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB?b) Tính cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trở và hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu mỗi điện trở?


Lớp 9 vật dụng lý
2
0
gửi Hủy

a. (R=dfracleft(R1+R2 ight)R3R1+R2+R3=dfracleft(80+40 ight)6080+40+60=40Omega)

b. (U=U12=U3=IR=40.0,15=6V)(R12//R3)

(left{eginmatrixI3=U3:R3=6:60=0,1A\I12=I1=I2=U12:R12=6:left(80+40 ight)=0,05Aleft(R1ntR2 ight)endmatrix ight.)


Đúng 2

phản hồi (0)

a) RTĐ = 40Ω

b)I3 = 0.1A

I2 = I1 = 0.05A

U3 = 266.67V

U1 = 177.78V

U2 = 88.89V


Đúng 0
comment (0)

1. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Biết R1 = 1 , R2 = 2 , R3 = 3 .

và hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch là 6V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở?

c. Tính năng suất tiêu thụ của đoạn mạch

 
 
*


Lớp 9 đồ lý
1
0
Gửi diệt

a) (R_12=R_1+R_2=1+2=3left(Omega ight))

(R_tđ=dfracR_12.R_3R_12+R_3=dfrac3.33+3=1,5left(Omega ight))

b) (U=U_12=U_3=6V)

(I_12=I_1=I_2=dfracU_12R_12=dfrac63=2left(A ight))

(I_3=dfracU_3R_3=dfrac63=2left(A ight))

c) (P=dfracU^2R=dfrac6^21,5=24left(W ight))


Đúng 2

bình luận (0)

Cho 2 năng lượng điện trở R1, R2 nắ song song với bhau vào mạch điện bao gồm hiệu điện rứa 24V, biết R1= 15 ôm, R2 = 30 ôma, tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạchb, tính cường độ chiếc điện qua môic đoann mạchc, tính công của dòng điện hình thành trong đoạn mạch trong thời gian 10p


Lớp 9 vật lý
1
0
Gửi hủy

(R_1//R_2)

a)Điện trở tương tự mạch:

(R_m=dfracR_1cdot R_2R_1+R_2=dfrac15cdot3015+30=10Omega)

b)(R_1//R_2Rightarrow U_1=U_2=U_m=24V)

(I_1=dfrac2415=1,6A;I_2=dfrac2430=0,8A)

c)Cường độ cái điện qua mạch:

(I=I_1+I_2=1,6+0,8=2,4A)

Công loại điện xuất hiện trong đoạn mạch:

(A=UIt=24cdot2,4cdot10cdot60=34560J)


Đúng 2

comment (0)

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.3, trong các số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ cái điện qua mỗi điện trở.


Lớp 9 đồ lý
1
1
Gửi bỏ

Cách 1:

a) nhận xét: Đoạn mạch gồm hai đoạn mạch bé AM (chỉ tất cả R1) ghép tiếp liền với MB ( bao gồm R2 // với R1).

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = RAM + RMB =

*

b)

Cường độ mẫu điện qua năng lượng điện trở R1 chính là cường độ cái điện qua mạch chính:

I1 = I = UAB /Rtđ = 12/30 = 0,4A

Hiệu điện nạm giữa hai đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Xem thêm: Ana On T Witter: "The T - Time To Learn The Truth About The T

Hiệu điện cầm giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R2 và R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 nên cường độ loại điện qua R2 và R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2A

Cách 2: Áp dụng đến câu b (có sử dụng tác dụng câu a)

Vì R1 ghép tiếp liền với đoạn mạch RAM yêu cầu ta có:

*

(vì MB chứa R2 //R3 nên UMB = U2 = U3).

Mà U1 + UMB = UAB → U1 = UMB = U2 = U3 = UAB /2 = 12/2 =6 V

→ Cường độ chiếc điện qua các điện trở là:

I1 = U1/R1 = 6/15 = 0,4A; I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2A;

I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2A;

 

(hoặc I3 = I1 –I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A)


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com