Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cáchmạng sâu sắc toàn bộ các lãnh vực đời sống của xã hội, tạora những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hìnhthành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc căn bản...
Bạn đang xem: Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

*

Vấn đề 3: Đồng chí hãy phân tích tính tất yếu và đặc đi ểm Hai là với điểm xuất phát về kinh tế - xã hội của xã hộicủa thời kỳ quá độ . Liên hệ với thời kỳ quá đ ộ lên CNXH ở tiền tư bản và tư bản, sau khi giai cấp công nhân và nhânnước ta ? dân lao động trở thành chủ thể cầm quyền, trong xã hội đó còn chưa có đủ những tiền đề vật chất, văn hóa và tinh th ần BÀI LÀM cần thiết để thực hiện những chuẩn mực của xã hội XHCN. Muốn đạt được những đặc trưng đó, phải trãi qua quá trình tổ chức, xây dựng để từng bước cải tạo các quan hệ KT-XH Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách tư bản và tiền tư bản, phát triển lực lượng sản xuất và thaymạng sâu sắc toàn bộ các lãnh vực đời sống của xã h ội, tạo đổi tương ứng trên lĩnh vực QHSX, phát tri ển m ột c ơ c ấu xãra những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình hội tiến bộ, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phù h ợpthành một xã hội mà trong đó những nguyên t ắc căn b ản với nhu cầu giải phóng con người. Nói riêng trên lĩnh v ựccủa xã hội XHCN sẽ được thực hiện. Thời kỳ này bắt đầu t ừ kinh tế, toàn bộ sự phát triển của sản xuất và các quan h ệkhi giai cấp công nhân giành được chính quyền nhà nước vật chất, tinh thần khác cho phép áp dụng m ột cách ph ổcho đến khi CNXH đã tạo ra được những cơ sở của mình biến nguyên tắc phân phối theo lao động.trong các lãnh vực của đời sống xã hội. Xét về bản chất, Các nhà sáng lập CNXHKH đã nêu ra hai ki ểu quá đ ộmục tiêu nhất quán của các chế độ XH từ khi có Đảng của lên CNXH : Quá độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH và quá đ ộgiai cấp công nhân lãnh đạo thì thời kỳ quá đ ộ lên CNXH gián tiếp từ xã hội tiền TBCN lên CNXH. Dù là tr ực ti ếp haynằm trong giai đoạn thấp của hình thái KT-XH CSCN gián tiếp thời kỳ quá độ đều phải trãi qua một quá trình gay go, phức tạp, lâu dài.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH Ở mỗi nước do những điều kiện lịch sử, kinh tế, xã h ội Quá độ lên CNXH là một tất yếu lịch sử. Tính tất yếu khác nhau mà độ dài, ngắn của thời kỳ quá độ có khác nhaukhách quan của thời kỳ quá độ được quy định b ởi 2 lý do c ơ nhưng nhìn chung đều phải trãi qua một thời kỳ quá đ ộ đ ểbản sau đây : đổi mới nền sản xuất xã hội, thay đổi căn bản trong m ọi lãnh Một là CNXH - giai đoạn đầu của hình thái kinh t ế xã vực của đời sống xã hội và phải trãi qua một cuộc đấu tranhhội CSCN - không thể tự phát ra đời trong lòng xã h ội cũ. quyết liệt mới có thể thắng được sức mạnh to lớn của thóiCNTB dù phát triển ở trình độ cao cũng chỉ t ạo ra nh ững tiền quen quản lý theo kiểu tiểu tư sản và tư sảnđề vật chất cho sự ra đời của CNXH. Còn bản thân côngcuộc xây dựng CNXH chỉ có thể thực hiện được chỉ khi giai 2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH :cấp công nhân và nhân dân lao động giành lấy chính quy ền Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên CNXH lànhà nước và sử dụng bộ máy nhà nước của mình để cải t ạo những nhân tố của xã hội mới và tàn tích của xã hội cũ t ồnxã hội cũ, xây dựng xã hội mới từ cơ sở hạ tầng đến kiến tại, đan xen lẫn nhau, đấu tranh trên mọi lãnh vực c ủa đ ờitrúc thượng tầng. sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã h ội, t ư t ưởng, t ập quán trong xã hội... biểu hiện dưới dạng cái cũ còn tồn tại, nhữngbộ phận, những mảnh, những tàn dư (của xã hội cũ b ị đánh đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp t ư sản, gi ữa conbại nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn) xen kẻ với cái m ới đường phát triển đất nước lên CNXH hay đi lên CNTB. Song,nảy sinh đã ra đời nhưng chưa hoàn chỉnh, còn non yếu. đây là cuộc đấu tranh diễn ra trong đi ều ki ện m ới (giai c ấp Thời kỳ quá độ cũng là thời kỳ đấu tranh giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp cầm quyền), với n ội dungquyết liệt, gay go, phức tạp diễn ra trên tất cả m ọi lĩnh v ực, mới (mà trung tâm là xây dựng toàn diện xã h ội m ới, trong đórất khó khăn đòi hỏi giai cấp công nhân ph ải bi ết phân bi ệt, xây dựng nền kinh tế XHCN là nhiệm vụ cơ bản nhất) vàbình tĩnh và chủ động khắc phục. Thể hiện cụ thể: hình thức mới (cơ bản là hòa bình với tổ chức xây dựng). - Về lĩnh vực chính trị : bản chất nhất thời của thời Cùng với những bước tiến trong quá trình xây d ựngkỳ quá độ là sự quá độ về chính trị, ở đó nhà nước chuyên CNXH, các thành phần nhân tố mang tính XHCN sẽ ngàychính vô sản được thiết lập, củng cố và ngày càng hoàn càng phát triển và vươn lên vị trí chi phối trên mọi lĩnh v ực;thiện con đường XHCN sẽ giữ vững vai trò chủ đạo. - Về lĩnh vực kinh tế : sự phát triển chưa đồng đều Từ đó có thể nói, thời kỳ quá độ là thời kỳ, xét trên mọicủa LLSX trong thời kỳ này quy định tính t ất y ếu khách quan phương diện , còn tồn tại nhiều yếu tố khác nhau, đ ối l ậptrong sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác ngoài thành nhau, thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên,phần kinh tế XHCN, trong đó có cả những thành phần kinh xét về xu hướng tất yếu, các yếu tố mang tính chất XHCN sẽtế tư bản.đối lập. ngày càng phát triển, nhưng không lo ại tr ừ kh ả năng ở - Về lĩnh vực xã hội : do kết cấu kinh tế trên đây quy những lúc, những nơi nhất định, cái cũ tạm thời lấn áp cáiđịnh, trong xã hội còn nhiều giai cấp và t ầng l ớp khác nhau, mới; trong đó tính tự phát TBCN còn có cơ s ở r ộng l ớn. Trìnhtrong đó có sự đối lập - đối kháng nhất định về những lợi ích độ thấp trong sự phát triển kinh tế - xã h ội của th ời kỳ quácăn bản. Trong thời kỳ này còn có sự khác bi ệt c ơ b ản gi ữa độ lên CNXH quy định tính khó khăn, lâu dài c ủa th ời kỳ này.thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, lao đ ộng trí Trong quá trình đó, sự phát triển tiến bộ có thể đan xen v ớióc và lao động chân tay, vấn đề bình đẳng và công b ằng xã những sự thoái lui tạm thời, những tìm tòi, th ử nghi ệm nhi ềuhội cần phải được xác lập dần dần. khi phải làm đi, làm lại mới xác định được giá trị chân th ật - Về lĩnh vực tư tưởng và văn hóa : còn tồn tại của nó trong quá trình xây dựng XH mới.nhiều loại tư tưởng, văn hóa tinh thần khác nhau, có c ả s ựđối lập. Bên cạnh nền văn hóa mới, lối sống vừa xây d ựng 3. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước tacòn tồn tại những tàn tích của nền văn hóa cũ, l ối s ống cũ, Quá độ lên CNXH ở mỗi nước có những nét đ ặc thù đotư tưởng lạc hậu, thậm chí phản động gây cản trở không nhỏ điều kiện lịch sử cụ thể đất nước đó. Dưới sự lãnh đạo củacho con đường đi lên CNXH của các dân tộc sau khi mới Đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộngđược giải phóng. nước ta đã vận dụng nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác- Tương ứng với tính phức tạp trong kết cấu kinh tế - xã Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH vào hoàn cảnh l ịch s ử c ụhội, tư tưởng tinh thần đó, thời kỳ quá độ là thời kỳ đấu tranh thể của Việt Nam, phù hợp với đặc điểm và truyền thốnggiai cấp chưa kết thúc. Trong thời kỳ này vẫn di ễn ra cu ộc quý báu của nước ta đồng thời tận dụng các ưu thế c ủa th ờiđại để định ra mục tiêu tổng quát, phương hướng và b ước đi dân ta tiến lên một cách vững chắc. Kế thừa truyền th ống vàthích hợp nhằm thực hiện thành công bước quá độ đi lên những kinh nghiệm cách mạng đã tích lũy, trãi qua th ể nghiệm tìm tòi, qua việc phát huy trí tu ệ của toàn Đ ảng toànCNXH Xuất phát từ một nước nông nghiệp có nền kinh tế lạc dân, Đảng ta đã xây dựng được đường lối đổi mới đúng đ ắnhậu, Đảng đã xác định con đường phát triển đất nước quá hình thành những nét chủ yếu quan niệm về xã h ội XHCNđộ lên CNXH không qua chế độ TBCN. Mặc dù CNXH trên mà nhân dân ta xây dựng và con đ ường xây d ựng CNXH ởthế giới đang ở giai đoạn thoái trào, chúng ta không còn có nước ta. Công cuộc đổi mới do Đảng chủ trương và t ổ ch ứcsự giúp đở của các nước XHCN tiên tiến nhưng chúng ta v ẫn thực hiện mấy năm qua đã thu được thành tựu to lớn có ýcó thể đứng vững và tin tưởng rằng con đường quá đ ộ đi lên nghĩa rất quan trọng. Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắnCNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta vẫn là con đường tất đất nước đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng KT-XH để từngyếu và có khả năng thực hiện là vì những điều ki ện khách bước vượt qua nước nghèo tiến lên giàu mạnh nhân dân cóquan và chủ quan sau đây: cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đội ngũ cán bộ Đảng viên c ủa Đảng đại đa số đều là những người trung thành với sự - Về khách quan : Thời đại ngày nay cũng là thời đại nghiệp cách mạng, nhất trí với đường lối của Đảng, có ý chíquá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn th ế gi ới, do đó biến đường lối đó thành hiện thực. Nhân dân ta cần cù,Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH là phù hợp với xu thông minh, sáng tạo rất cách mạng, có lòng yêu nước gắnthế tiến bộ của thời đại. Mặt khác thế kỷ XXI là thế kỷ khoa bó với chế độ, với Đảng. Bên cạnh đó, Việt Nam là m ộthọc và công nghệ có những bước nhảy vọt, kinh tế trí th ức nước có nhân lực dồi dào, tài nguyên đa dạng, chúng ta cũngngày càng có vai trò nổi bậc trong sự ảnh hưởng đ ến quá đã xây dựng CNXH được mấy chục năm và bước đầu đã xâytrình lực lượng sản xuất của các quốc gia. Bên cạnh đó toàn dựng được một số cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.cầu hóa kinh tế là một xu hướng khách quan lôi cu ốn ngàycàng nhiều các nước tham gia. trong đó có n ước ta. Chính Như vậy, nước ta bỏ qua chế độ TBCN quá độ lênnhững yếu tố khách quan này đã tạo điều kiện thuận l ợi cho CNXH là sự lựa chọn có tính chất lịch sử phù hợp với l ợi íchtiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta.. dân tộc và nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển c ủa th ời - Về chủ quan : chúng ta quá độ lên CNXH với sự đại. Nhưng làm cho CNXH trở thành hiện thực ở một nướclãnh đạo của Đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam, như nước ta thật không đơn giản. Hiện nay cuộc kh ủngmột Đảng giàu tinh thần cách mạng gắn bó với quần chúng hoảng toàn diện và sâu sắc của CNXH hiện th ực đang đ ặtvà là nhân tố vô cùng quan trọng. Trong nh ững th ời đi ểm CNXH trước sự công kích gay gắt chưa từng có và từ chiềuphong trào XHCN, phong trào cộng sản và công nhân qu ốc hướng này đã làm nảy sinh những khuynh h ướng dao đ ộngtế có sự khủng hoảng, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông âu hoài nghi tậm chí phụ định khả năng đi lên CNXH ở nh ữngsụp đổ, Đảng ta vẫn vững vàng lãnh đạo nhân dân ta thực nước còn lạc hậu về KT, trong khi đánh giá đầy đủ nh ữnghiện đường lối đổi mới vượt qua những hiểm nghèo đưa khó khăn hiện nay, nước ta vẫn kiên trì đi theo con đ ườngcông cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ đất nước của nhân XHCN mà ND ta đã chọn lựa và thực hi ện công cu ộc đ ổi m ớitoàn diện sự nghiệp xây sựng đất nước. Để thực hi ện m ục nhân tố thuận lợi cho sự phát triển của đất n ước. Nh ữngtiêu dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng dân ch ủ, văn nhân tố bên trong và bên ngoài đó t ạo ra khả năng cho phépminh theo con đường XHCN, điều quan tr ọng nh ất ph ải là chúng ta bỏ qua chế độ TBCN, tiến lên CNXH.cải tiến căn bản tình trạng kinh tế- xã hội kém phát tri ển; đ ẩy Miền Nam trước ngày giải phóng đã đi vào qu ỹ đ ạomạnh CNH; HĐH đất nước; chiến thắng những cản trở trong TBCN, đã làm nảy sinh phát triển giai cấp t ư sản, t ư t ưởng tưviệc thực hiện mục tiêu đó trước hết là các thế lực thù đ ịch sản, sức mạnh của con đường TBCN ở Miền Nam còn đượcchống độc lập dân tộc và CNXH. Bài học kinh nghiệm đầu nhân lên do bọn đế quốc xâm lược.tiên của thắng lợi là: " Nắm vững ngọn cờ độc lập dân t ộc và - Sau năm 1975, cả nước thống nhất quá độ đi lên CNXH. Tuy nhiên nền kinh tế nước ta còn chưa thoát khỏiCNXH." tình trạng kém phát triển. Sức mạnh của giai cấp t ư sản vẫn Về mặt lịch sử, thời kỳ quá độ ở nước ta trãi qua 2 giai còn được tiếp sức bởi sự ủng hộ của giai cấp tư sản qu ốc t ếđoạn : giai đoạn trước khi thống nhất đất nước năm 1975 và và các thế lực phản động. Nền sản xuất nhỏ có lực lượnggiai đoạn cả nước thống nhất quá độ đi lên CNXH sau năm xã hội đai diện là tầng lớp tiều tư sản thành th ị và nông thôn, trong đó đông đảo nhất là nông dân. Những lực l ượng này1975 không phải là tự nhiên sẽ đi lên CNXH nếu không có s ự tác - Trước năm 1975, miền Bắc đã có trên 20 năm cải động quản lý của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng. Tưtạo xã hội cũ và từng bước xây dựng các mặt xã hội mới. tưởng tiểu tư sản xâm nhập mọi tầng lớp nhân dân…Trong những năm này, nhân dân miền Bắc đã làm nhi ều vi ệc Khuynh hướng phát triển TBCN tồn tại trong hầu h ết tất c ảtrong sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa. CN các nhân tố đó; tạo thành khả năng khách quan cho s ự phátMác Lênin đã thâm nhập vào quần chúng cách mạng nh ư triển của CNTB.một hệ tư tưởng chính thống; những tổ chức chính trị - xã Từ những đặc điểm trên cho thấy ở nước ta hiện nayhội rộng lớn dưới sự lãnh đạo của chính đảng Mác Xít đã có sự đan xen, thâm nhập lẫn nhau của nhi ều y ếu t ố vàhoạt động và đạt những thành tựu nhất định. Mặc dù có khuynh hướng khác nhau, đối lập nhau giữa TBCN v ớinhững mặt chưa hòan thiện trong tổ chức và hoạt đ ộng c ủa CNXH. Sự liên hệ, tác động qua lại giữa những khuynhmình, chính quyền nhà nước do nhân dân lao đ ộng làm ch ủ, hướng đối lập vừa nêu tạo thành bản chất của toàn bộ thờidưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước kỳ quá độ ở nước ta.ngoặt đáng kể làm thay đổi bộ mặt dân chủ về chính tr ị - xã Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta đã có nhiều ch ủhội nước ta. Các nhân tố đó bước đầu đã mang tính chất tiến trương, chính sách phát triển kinh tế, cải biến xã h ội. Song,bộ, tính chất XHCN và ngày càng tăng lên quy mô t ồn t ại do nhận thức không đầy đủ về hình thức, b ước đi .. nênngày càng mở rộng. Thêm vào đó, sự giúp đỡ có hiệu qu ả cả chúng ta cũng phạm phải một số sai lầm nghiêm trọng, c ộngvề vật chất lẫn tinh thần của những nước XHCN anh em với những di sản quá khứ nặng nề do chiến tranh để lại vàcũng như sự cổ vũ của phong trào đấu tranh của nhân dân tác động tiêu cực của bối cảnh quốc tế đã đ ưa đất n ước r ơitiến bộ trên thế giới … mang lại cho chúng ta không ít nh ữngvào tình trạng khủng hoảng về kinh tế - xã h ội nh ững năm chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích T ổ qu ốctrước 1986. và của nhân dân". Trên cơ sở nhìn thẳng vào những sai lầm đã mắc ph ải Hai là, "phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóađể sửa chữa, khắc phục, Đại hội Đảng lần VI đã khởi xướng đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển mộtcông cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Việc thực hiện hóa nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nh ằm t ừngđường lối đổi mới đã mang nhiều thành tựu to lớn trên nhi ều bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của ch ủ nghĩa xãphương diện. Về lý luận : con đường đi lên CNXH ngày càng hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã h ội và c ảiđược làm sáng tỏ hơn. Về Chính trị : định hướng XHCN thiện đời sống nhân dân".được vững vàng, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăngcường, nhà nước XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân Ba là, "phù hợp với sự phát triển của lực lượng sảnngày một củng cố. Quan hệ quốc tế được mở rộng. V ề kinh xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩatế : chúng ta đã từng bước chuyển từ nền kinh t ế tập trung, từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình th ức s ở h ữu. Phátquan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có s ự quản lý triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo đ ịnhnhà nước theo định hướng XHCN; nền kinh tế có s ự phát hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường cótriển nhanh và tương đối liên tục. Về văn hóa – tinh th ần : sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế t ậpCN Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng t ỏ rõ s ức thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế qu ốc dân.sống vững bền, nhiều nét mới trong giá trị văn hóa và chu ẩn Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân ph ối theo k ếtmực đạo đức từng bước hình thành.Thể chế chính tr ị ổn quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu".định, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kh ủng hoảng v ề kinhtế - xã hội để bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH, đó là Bốn là, "tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnhthành tựu vĩ đại của hơn 15 năm đổi mới vừa qua vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong4. Những phương hướng cơ bản trong thời kỳ quá độ đời sống tinh thần xã hội. Kế thừa và phát huy những truy ềnlên CNXH ở nước ta thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân t ộc trong n ước, Để tiếp tục đưa cách mạng nước ta tiến lên, chúng ta tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân lo ại, xây d ựng m ột xãphải tiếp tục thực hiện có hiệu quả những phương hướng cơ hội dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân chính và ph ẩm giá conbản sau : người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Chống tư tưởng, văn hóa ph ản tiến b ộ, trái Một là, "xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà với những truyền thống tốt đẹp của dân t ộc và nh ững giá tr ịnước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, l ấy liên minh cao quý của loài người, trái với phương hướng đi lên chủgiai cấp công nhân với giai cấp nông dân và t ầng l ớp trí th ức nghĩa xã hội".làm nền tảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủquyền dân chủ của nhân dân, giữ nguyên kỷ cương xã h ội, Năm là, "thực hiện chính sách đại đoàn kết dân t ộc,củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợpmọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh.Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, h ợp tác và h ữunghị với tất cả các nước; trung thành với chủ nghĩa quốc tếcủa giai cấp công nhân, đoàn kết với các n ước xã h ội ch ủnghĩa, với tất cả các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, đ ộc l ậpdân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới". Sáu là, "xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốclà hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trongkhi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dânta luôn luôn nâng cao cảnh giác, củng c ố qu ốc phòng, b ảovệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ T ổ qu ốcvà các thành quả cách mạng". Bảy là, "xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vềchính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảmcho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cáchmạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Xem thêm: Lợi Ích Của Gia Đình Nhiều Thế Hệ Bằng Tiếng Anh, Unit 1 Lớp 11 Communication

Đó là những định hướng lớn về chính sách kinh t ế, xãhội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những quan điểm v ề h ệthống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đ ảng và cũng là đ ịnhhướng cho quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở n ướcta. Thực hiện có hiệu quả những phương hướng đó luôn luônlà nhiệm vụ cơ bản của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.