1 VTC pascal nhập số nguyên n. Tính những số Fibonacci theo công thức: F1 = F2 = 1; Fn = F1 - 1 + F2 + 2 + Xuất hàng số Fibbonacci ra màn hình +Tính tống dãy số Fibonacci với xét tổng đó có phải là số nhân tố kBài 2 VCt pascal nhập hàng số n(n từ keyboard + Xuất ra màn hình hiển thị số nhỏ nhất cùng số lớn nhất và tb cộng của dãy số + kiểm tra giá trị tb đó liệu có phải là số tuyệt đối hoàn hảo không


*

Bài 1:

uses crt;

var f:arrayof integer;

i,n,t,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

i:=2;

f:=1;

f:=1;

repeat

i:=i+1;

f:=f+f;

until i=n;

writeln('Day so fibonaci la: ');

for i:=1 to lớn n do

write(f:4);

writeln;

t:=0;

for i:=1 to lớn n do

t:=t+f;

writeln('Tong cua day la: ',t);

kt:=0;

for i:=2 to trunc(sqrt(t)) do

if t thủ thuật i=0 then kt:=1;

if (kt=0) & (t>1)then writeln(t,' la so nguyen to')

else writeln(t,' khong la so nguyen to');

readln;

end.Bạn sẽ xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n trong pascal

Đúng 0 phản hồi (0)

Bài 2:

uses crt;

var a:arrayof integer;

i,n,max,min,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to lớn n do

begin

write('A='); readln(a);

end;

max:=a;

min:=a;

for i:=1 khổng lồ n do

begin

if maxa then min:=a;

end;

t:=0;

for i:=1 to lớn n do

t:=t+a;

writeln('So nho nhat la: ',min);

writeln('So lon nhat la: ',max);

writeln('Trung binh cong cua day so la: ',t/n:4:2);

readln;

end.

Bạn đang xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

Đúng 0
phản hồi (0)

viết phương pháp pascal nhập số n từ bàn phím . Xuất ra screen các số phân tách hết đến 2 cùng 5 từ 1 đến n

Lớp 8 Tin học bài bác 6. Câu lệnh đk 3 0 gởi Hủy

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to lớn n do

if (i thủ thuật 2=0) và (i thủ thuật 5=0) then write(i:4);

readln;

end.

Đúng 0
comment (0) Đúng 0 bình luận (0)


*

cách này cũng như nhá

Đúng 0
comment (0)

viết công tác pascal tính tổng các số từ là một đến n, n nhập từ bàn phím, sử dụng biến mảng

Lớp 8 Toán 1 0 gởi Hủy

Uses crt;

Var

S,i,n:Integer;

a:array of integer;

BEGIN

Write( ‘ Nhap so n:’ );

Readln( n );

For i:=1 khổng lồ n do

begin

a:=i;

s:=s+a

end;

Writeln( ‘Tong = ’, S);

Readln;

Đúng 0
phản hồi (0)

Viết chương trình tính tổng S=1+2!+3!+.....+n! vào pascal

Lớp 8 Toán 0 0 gửi Hủy

viết cách làm tính : tính tổng các số 1+ 1/2*3+....+1/n*(n+1) bên trên Pascal

Lớp 8 Tin học bài 9. Thao tác với hàng số 1 0 gởi Hủy

Var i,n:integer;

S:real;

Begin

Write("https://randy-rhoads-online.com/ nhap n : "https://randy-rhoads-online.com/);

Readln(n);

S:=1;

For i:= 1 to lớn n vày S:= S+1/i*(i+1);

Writeln ("https://randy-rhoads-online.com/ tong cac so :"https://randy-rhoads-online.com/,S);

Readln;

end.

Đúng 0
bình luận (0)

1. Viết chương trình yêu mong nhập số nguyên N tự bàn phím. Tính tổng các số nguyên trước tiên của N theo cách làm S=(dfrac13+dfrac15+dfrac17...+dfrac12N+1)(với N(ge)1). Tiếp đến in tác dụng ra màn hình.

Xem thêm: Bài Tập Đạo Hàm Toán Cao Cấp Có Lời Giải Hay Nhất, Bài Tập Và Lời Giải Toán Cao Cấp

2. Cho dãy số sau: 2; 5; 8; 11. Viết công tác yêu cầu nhập số nguyên N trường đoản cú bàn phím. Tính tích E, kế tiếp in ra màn hình.