a) Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và trình diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà lại nếu x mang giá trị trong những số đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có mức giá trị

Trái vết với hệ số của x;

Cùng vệt với hệ số của x.

Lời giải

a)-2x + 3 > 0 ⇔ -2x > -3 ⇔ x

*

b) Nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị:

Trái lốt với thông số của x khi x 3/2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 3 trang 90: Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5.

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 3 trang 92: Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 3 trang 92: Giải bất phương trình x3 – 4x

Lời giải

x3 – 4x 2 – 4)

*

Từ bảng xét vết ta tất cả tập nghiệm của bất phương trình là:

S = (-∞;2) ∪ (0;2)

Bài 1 (trang 94 SGK Đại Số 10): Xét dấu các biểu thức:

*

Lời giải

a) Nhị thức 2x – 1 gồm nghiệm là 50% ; nhị thức x + 3 có nghiệm là –3.

Ta có bảng xét vệt

*

Kết luận :

+ f(x) > 0 khi x 1/2

+ f(x)

*

Kết luận :

+ f(x) –1

+ f(x) > 0 khi x

c) Ta có:

*

Nhị thức –5x – 11 gồm nghiệm là –11/5, nhị thức 3x +1 gồm nghiệm là –1/3, nhị thức 2 – x bao gồm nghiệm là 2.