b) Số phân tách hết cho 2 và phân chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của số đó nên là 0. Vậy viết 0 vào khu vực chấm:

750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12; 12 phân chia hết đến 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 123

Vậy số 750 là số phân chia hết mang lại 3. 

c) Để số 75... Phân tách hết đến 9 thì 7 + 5 + ... Yêu cầu chia hết đến 9, tuyệt 12 + ... đề xuất chia hết đến 9.

Vậy ta điền số 6 vào địa điểm chấm: 756

Số 756 có chữ số tận cùng là 6 bắt buộc chia hết mang đến 2, số 756 phân chia hết đến 3 (vì số 756 có tổng những chữ số là 18 và 18 chia hết cho 3).

Vậy số 756 phân tách hết cho cả 2 và 3.


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Mỗi lớp học bao gồm (14) học viên trai và (17) học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai trong số học sinh của lớp học tập đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái vào số học viên của lớp học đó.

Phương pháp giải:

- kiếm tìm tổng số học viên của lớp học đó.

- Phân số chỉ phần học viên trai (hoặc học sinh gái) vào số học sinh của lớp học đó có tử số là số học viên trai (hoặc học sinh gái) và mẫu mã số là tổng số học sinh của lớp học.

Lời giải chi tiết:

 Số học viên của lớp học đó là :

(14 + 17 = 31) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai vào số học viên của lớp học kia là: (dfrac1431).

b) Phân số chỉ phần học sinh gái vào số học sinh của lớp học kia là: (dfrac1731).


Bài 3


Video gợi ý giải


Trong các phân số ( dfrac2036; ;dfrac1518 ; ;dfrac4525; ;dfrac3563) phân số như thế nào bằng (dfrac59) ?

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số đã mang lại thành phân số về tối giản. Các phân số bằng phân số (dfrac59) thì rút gọn được thành phân số tối giản là (dfrac59).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn những phân số đã cho, ta có:

(dfrac2036=dfrac20:436:4=dfrac59); (dfrac1518=dfrac15:318:3=dfrac56)

(dfrac4525=dfrac45:525:5=dfrac95); (dfrac3563=dfrac35:763:7=dfrac59)

Vậy những phân số bằng (dfrac59) là: (dfrac2036;dfrac3563).


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Viết các phân số: (dfrac812;dfrac1215;dfrac1520) theo thiết bị tự từ khủng đến bé.

Phương pháp giải:

- Rút gọn các phân số đã đến thành phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau khi rút gọn bằng cách quy đồng mẫu số những phân số đó.

- So sánh các phân số lúc đầu rồi sắp xếp theo thứ từ từ lớn đến bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

Rút gọn những phân số:

(dfrac812=dfrac8:412:4=dfrac23); (dfrac1215=dfrac12:315:3=dfrac45); (dfrac1520=dfrac15:520:5=dfrac34)

Quy đồng mẫu số những phân số: (dfrac23;dfrac45;dfrac34) ta có:

(dfrac23=dfrac2 imes 5  imes 43  imes 5  imes 4=dfrac4060); (dfrac45=dfrac4  imes 3  imes 45 imes 3 imes 4=dfrac4860); (dfrac34=dfrac3  imes 3  imes 54 imes 3 imes 5=dfrac4560)

Vì ( dfrac4860> dfrac4560>dfrac4060) yêu cầu (dfrac45 >dfrac34>dfrac23).

Hay (dfrac1215> dfrac1520> dfrac812).

Vậy các phân số đã mang đến xếp theo thứ tự từ mập đến bé như sau: (dfrac1215;;dfrac1520;;dfrac812).


Bài 5


Video chỉ dẫn giải


Hai hình chữ nhật có phần tầm thường là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) giải thích tại sao hình tứ giác ABCD bao gồm từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi dìm xét coi từng cặp cạnh đối lập có bằng nhau không?

c) cho biết thêm hình tứ giác ABCD là hình bình hành bao gồm độ lâu năm đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

*

Phương pháp giải:

- cần sử dụng thước kẻ đo độ dài các cạnh của tứ giác ABCD rồi rút ra nhận xét.

- mong muốn tính diện tích s hình bình hành ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

 a) Cạnh AB với cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật nằm ngang phải chúng tuy vậy song với nhau.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 4 Đại Số, Có Đáp Án (3 Đề)

Cạnh DA và cạnh BC thuộc hai cạnh đối diện của hình hình chữ nhật đặt chéo cánh nên chúng tuy nhiên song nhau.