*

Sau đây là các bài xích tập TOÁN về TÌM x – SỐ TỰ NHIÊN CHƯA BIẾT giành riêng cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài xích tập, cần xem lại định hướng trong những bài liên quan:


✨ tình dục giữa phép cộng và phép trừ:

= ; = + ; = .

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tìm số tự nhiên x biết

✨ quan hệ giới tính giữa phép nhân và phép phân tách hết:

= : ; = : ; = × (= . )

Bài tập 1.1: search số tự nhiên x, biết:

a) x + 2 021 = 2 022;

b) 3 000 – x = 1 726;

c) 198 + x = 203;

d) x – 452 = 713.


Bài tập 1.2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 315 : x = 21;

b) x : 16 = 31;

c) x . 115 = 690;

d) 27x = 1 161.

Dạng 2: gửi dạng phức hợp thành dạng đơn giản và dễ dàng


✨ Khi chạm chán các vấn đề tìm x phức tạp, ta tìm cách đưa nó về Dạng 1 như sinh hoạt trên.

✨ Trong không ít trường hợp, yêu cầu áp dụng những quy tắc về THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH.


Ví dụ: tìm kiếm x, biết:

a) 2x + 5 = 35;

b) 108 – (22 . 5 + 5) . x = 58;

c) 16x + 40 = 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)


Hướng dẫn

a) 2x + 5 = 35

Xem 2x như là số buộc phải tìm thì 2x chính là một số hạng của tổng.

Vậy: 2x = 35 – 5

Suy ra: 2x = 30.

b) 108 – (22 . 5 + 5) . x = 58

Tính giá trị biểu thức vào ngoặc trước:

22 . 5 + 5 = 4 . 5 + 5 = 20 + 5 = 25

Vậy: 108 – 25 . x = 58

Xem 25 . x là số trừ thì 25 . x = 108 – 58 = 50

c) 16x + 40 = 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

Tính cực hiếm biểu thức bên cần dấu ” = “:

10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

= 10 . 9 + 5 . (3 + 3)

= 90 + 5 . 6

= 90 + 30

= 120

Vậy 16x + 40 = 120

Xem 16x là số hạng thì 16x = 120 – 40 = 80

Giải

a) vày 2x + 5 = 35 nên 2x = 35 – 5 = 30.

Vì 2x = 30 buộc phải x = 30 : 2 = 15.

Vậy x = 15.

b) 108 – (22 . 5 + 5) . x = 58

Ta có: 22 . 5 + 5 = 4 . 5 + 5 = 20 + 5 = 25.

Vậy 108 – 25 . x = 58

Do đó: 25 . x = 108 – 58 = 50.

Vì 25 . X = 50 yêu cầu x = 50 : 25 = 2.

Vậy x = 2.

c) 16x + 40 = 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3)

Ta có: 10 . 32 + 5 . (1 + 2 + 3) = 10 . 9 + 5 . (3 + 3) = 90 + 5 . 6 = 90 + 30 = 120.

Vậy 16x + 40 = 120

Do đó: 16x = 120 – 40 = 80

Vì 16x = 80 phải x = 80 : 16 = 5

Vậy x = 5.


Bài tập 2.1: tìm số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn:

a) 541 + (218 – x) = 735;

b) 5 . (x + 35) = 515;

c) 96 – 3(x + 1) = 42;

d) 12x – 33 = 32 . 33.

Bài tập 2.2: tra cứu x:

a) 48 – 3(x + 5) = 24;

b) 4x + 18 : 2 = 13;

c) 2x – trăng tròn = 35 : 33;

d) (15 + x) : 3 = 315 : 312;

e) 250 – 10(24 – 3x) : 15 = 244.

Bài tập 2.3: kiếm tìm x:

a) <(8x – 12) : 4> . 33 = 36;

b) 30 – <4(x – 2) + 15> = 3

c) 740 : (x + 10) = 102 – 2 . 13;

d) 20 + 2 . (3x – 17) = 214.

e) 102021 . (x + 5) = 102022


Dạng 3: Số đề xuất tìm (x) nằm trên mũ

Bài tập 3.1: search x:

a) 41 – 2x+1 = 9;

b) 52021 . 5x-3 = 52022

Bài tập 3.2: kiếm tìm x:

a) 52x-3 – 2 . 52 = 52 . 3;

b) 2x+1 – 2x = 32;

c) 32x-4 – x0 = 8;

d) 65 – 4x+2 = 20210

Đáp án những bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) vày x + 2 021 = 2 022 nên x = 2 022 – 2 021 = 1

Vậy x = 1.

b) vì 3 000 – x = 1 726 phải x = 3 000 – 1 726 = 1 274.

c) vày 198 + x = 203 bắt buộc x = 203 – 198 = 5.

d) do x – 452 = 713 phải x = 713 + 452 = 1 165.

Bài tập 1.2:

a) bởi 315 : x = 21 yêu cầu x = 315 : 21 = 15.

b) bởi vì x : 16 = 31 nên x = 31 . 16 = 496.

c) do x . 115 = 690 nên x = 690 : 115 = 6.

d) bởi vì 27x = 1 161 buộc phải x = 1 161 : 27 = 43.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) vị 541 + (218 – x) = 735 bắt buộc 218 – x = 735 – 541 = 194.

Vì 218 – x = 194 đề nghị x = 218 – 194 = 24.

Vậy x = 24.

b) vị 5 . (x + 35) = 515 yêu cầu x + 35 = 515 : 5 = 103.

Vì x + 35 = 103 yêu cầu x = 103 – 35 = 68.

Vậy x = 68.

c) vày 96 – 3(x + 1) = 42 cần 3(x + 1) = 96 – 42 = 54.

Vì 3(x + 1) = 54 buộc phải x + 1 = 54 : 3 = 18.

Vì x + 1 = 18 buộc phải x = 18 – 1 = 17

Vậy x = 17

d) 12x – 33 = 32 . 33.

Ta có: 32 . 33 = 9 . 27 = 243

Vậy 12x – 33 = 243.

Do đó: 12x = 243 + 33 = 276.

Vì 12x = 276 phải x = 276 : 12 = 23.

Vậy x = 23.


Bài tập 2.2:

a) Vì 48 – 3(x + 5) = 24 nên 3(x + 5) = 48 – 24 = 24.

Vì 3(x + 5) = 24 đề xuất x + 5 = 24 : 3 = 8.

Vì x + 5 = 8 yêu cầu x = 8 – 5 = 3.

Vậy x = 3.

b) 4x + 18 : 2 = 13

Ta có: 18 : 2 = 9

Vậy 4x + 9 = 13.

Do đó: 4x = 13 – 9 = 4.

Vì 4x = 4 buộc phải x = 4 : 4 = 1.

Vậy x = 1.

c) 2x – 20 = 35 : 33

Ta có: 20 = 1 và 35 : 33 = 35-3 = 32 = 9.

Vậy: 2x – 1 = 9.

Do đó: 2x = 9 + 1 = 10.

Vì 2x = 10 cần x = 10 : 2 = 5.

Vậy x = 5.

d) (15 + x) : 3 = 315 : 312

Ta có: 315 : 312 = 315-12 = 33 = 27

Vậy (15 + x) : 3 = 27

Do đó: 15 + x = 27 . 3 = 81

Vì 15 + x = 81 cần x = 81 – 15 = 66.

Vậy x = 66.

e) bởi 250 – 10(24 – 3x) : 15 = 244 đề nghị 10(24 – 3x) : 15 = 250 – 244 = 6.

Vì 10(24 – 3x) : 15 = 6 bắt buộc 10(24 – 3x) = 6 . 15 = 90.

Vì 10(24 – 3x) = 90 bắt buộc 24 – 3x = 90 : 10 = 9.

Vì 24 – 3x = 9 bắt buộc 3x = 24 – 9 = 15

Vì 3x = 15 phải x = 15 : 3 = 5.

Vậy x = 5.

Bài tập 2.3:

a) vày <(8x – 12) : 4> . 33 = 36 đề nghị (8x – 12) : 4 = 36 : 33 = 36-3 = 33 = 27.

Vì (8x – 12) : 4 = 27 cần 8x – 12 = 27 . 4 = 108.

Vì 8x – 12 = 108 phải 8x = 108 + 12 = 120.

Vì 8x = 120 đề xuất x = 120 : 8 = 15.

Vậy x = 15.

b) Vì 30 – <4(x – 2) + 15> = 3 nên 4(x – 2) + 15 = 30 – 3 = 27.

Vì 4(x – 2) + 15 = 27 đề nghị 4(x – 2) = 27 – 15 = 12.

Vì 4(x – 2) = 12 đề xuất x – 2 = 12 : 4 = 3.

Vì x – 2 = 3 yêu cầu x = 3 + 2 = 5.

Vậy x = 5.

c) 740 : (x + 10) = 102 – 2 . 13

Ta có: 102 – 2 . 13 = 100 – 26 = 74.

Vậy 740 : (x + 10) = 74.

Do đó: x + 10 = 740 : 74 = 10.

Vì x + 10 = 10 cần x = 10 – 10 = 0.

Vậy x = 0.

d) bởi 20 + 2 . (3x – 17) = 214 buộc phải 2 . (3x – 17) = 214 – 20 = 194.

Vì 2 . (3x – 17) = 194 buộc phải 3x – 17 = 194 : 2 = 97.

Vì 3x – 17 = 97 bắt buộc 3x = 97 + 17 = 114.

Vì 3x = 114 đề xuất x = 114 : 3 = 38.

e) bởi vì 102021 . (x + 5) = 102022 phải x + 5 = 102022 : 102021 = 102022 – 2021 = 101 = 10.

Vì x + 5 = 10 bắt buộc x = 10 – 5 = 5.

Vậy x = 5.

Dạng 3:


Bài tập 3.1:

a) bởi 41 – 2x+1 = 9 phải 2x+1 = 41 – 9 = 32 = 25

Vì 2x+1 = 25 buộc phải x + 1 = 5.

Do đó: x = 5 – 1 = 4.

Vậy x = 4.

b) Vì 52021 . 5x-3 = 52022 đề nghị 5x-3 = 52022 : 52021 = 52022-2021 = 51

Vì 5x-3 = 51 đề xuất x – 3 = 1.

Do đó: x = 1 + 3 = 4.

Vậy x = 4.

Bài tập 3.2:

a) do 52x-3 – 2 . 52 = 52 . 3 yêu cầu 52x-3 = 52 . 3 + 2 . 52 = 52 . (3 + 2) = 52 . 5 = 53

Vì 52x-3 = 53 cần 2x – 3 = 3.

Do đó 2x = 3 + 3 = 6.

Vì 2x = 6 đề xuất x = 6 : 2 = 3.

Xem thêm: Khánh Mai Vợ Bửu Điền Là Ai, Tiểu Sử Color Man Là Ai, Btv Khánh Mai Vợ Cũ Color Man Là Ai

Vậy x = 3.

b) 2x+1 – 2x = 32

Ta có: 2x+1 – 2x = 2 . 2x – 2x = 2x . (2 – 1) = 2x . 1 = 2x