tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tổng số những hạt proton, nơtron cùng electron trong nguyên tử của một yếu tố là 40. Biết số hạt nơtron to hơn số phân tử proton là 1. Cho thấy thêm nguyên tố bên trên thuộc nhiều loại nguyên tố nào?

A. Thành phần s

B. Yếu tắc p

C. Nhân tố d

D. Nhân tố fTổng số các hạt proton, nơtron cùng electron vào nguyên tử của một nhân tố là 40. Biết số phân tử nơtron lớn hơn số phân tử proton là 1. Cho thấy thêm nguyên tố bên trên thuộc nhiều loại nguyên tố nào?

A.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40

nguyên tố s.

B. nguyên tố p.

C. nhân tố d.

D. nhân tố f.


*

Đáp án B

Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của nguyên tố trên theo lần lượt là Z, N

*

Cấu hình electron của yếu tố là: 1s22s22p63s23p1

phân biệt electron sau cuối điền vào phân lớp phường → yếu tố trên thuộc các loại nguyên tố p


Tổng số các hạt proton, nơtron cùng electron vào nguyên tử của một yếu tắc là 40. Biết số hạt nơtron to hơn số phân tử proton là 1. Cho thấy thêm nguyên tố bên trên thuộc loại nguyên tố nào?

A. thành phần s

B. nguyên tố p

C. nguyên tố d

D. thành phần f


Tổng số các hạt proton, nơtron và electron vào nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho thấy nguyên tố trên thuộc các loại nguyên tố nào?

A. yếu tắc s.

B. Nguyên tố p.

C. Nguyên tố d.

D. Nguyên tố f.


Đáp án B

Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của yếu tố trên theo thứ tự là Z, NTa tất cả hpt:

*
Cấu hình electron của yếu tắc là: 1s22s22p63s23p1Nhận thấy electron sau cùng điền vào phân lớp p. → thành phần trên thuộc loại nguyên tố phường → chọn B.


Tổng số các hạt proton, nơtron với electron vào nguyên tử của một nhân tố là 40. Biết số hạt nơtron to hơn số phân tử proton là 1. Cho thấy nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

A. Nhân tố s.

B. Thành phần p.

C. Yếu tố d.

D. Yếu tắc f. 


Chọn B

Giả sử số proton, số nơtron, số electron của nhân tố trên theo thứ tự là p; n và e.

Trong đó: phường =e =z.

Ta gồm hpt: 

*

Cấu hình electron của nguyên tố là: 

*

Nhận thấy electron sau cuối điền vào phân lớp p → thành phần trên thuộc loại nguyên tố p


Bài 1:

a) Tổng số hạt Proton, Nơtron cùng Electron của nguyên tử một yếu tố là 21. Kí hiệu chất hóa học của yếu tắc trên ?

b) Tổng số hạt proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một yếu tố là 40. Số khối của nguyên tử là:

c) Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 16. Số khối của nguyên tử là:

d) toàn bô hạt sở hữu điện trong nguyên tử của một nguyên tố là 30. Tổng cộng hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa hạt không sở hữu điện là 22 hạt. Số nơtron là ?


Tổng số hạt proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nhân tố là 34.

Biết rằng tỉ số N/Z (N là tổng số hạt nơtron, Z là tổng số phân tử proton) của các nguyên tố gồm Z =1 mang lại Z = 20 có mức giá trị lớn nhất là 1,2.Xác định nguyên tử khối của nguyên tố.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Sa Vuông Góc Với Đáy


Z = số proton = số electron. N = số nơtron

Theo đề bài ta có : 2Z + N = 34

Ta biết rằng trong hạt nhân, số nơtron khi nào cũng bởi hoặc to hơn số proton (trừ ngôi trường hợp độc nhất là hiđro tất cả Z = 1).

N > Z. Vị vậy ta gồm : 3Z

Cũng bởi vì N ≥ Z yêu cầu theo đk của đề bài xích Z

N/Z ≤ 1,2 → N ≤ 1,2Z

Từ kia ta có : 2Z + N

34 Z > 34/3,2 = 10,6 (2)

Tổ vừa lòng (1) và (2) ta có : 10,6

Số khối của nguyên tử : A = Z + N = 23 => NTK là 23


Nguyên tử của một nguyên tố A tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 93, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 23. Tính số hạt mỗi loại? cho thấy thêm tên nguyên tố A


Gọi :

Số phân tử proton = số phân tử electron = p

Số hạt notron = n

Ta bao gồm : 

$2p + n = 93$ cùng $2p - n = 23$

Suy ra : p = 29 ; n = 35

Vậy A là yếu tố Cu(Đồng)


Gọi :

Số hạt proton = số phân tử electron = p

Số hạt notron = n

Ta bao gồm : 

2p+n=932p+n=93 và 2p−n=232p−n=23

Suy ra : phường = 29 ; n = 35

Vậy A là yếu tố Cu(Đồng)


Trong một nguyên tử, tổng số những hạt : proton, nơtron cùng electron bằng 28. Hiểu được số nơtron bằng số proton thêm vào đó một. Hãy cho thấy thêm đó là nguyên tử của nguyên tố như thế nào ?


một nguyên tử của thành phần X tất cả tổng số hạt những loại vào nguyên tử là 82 cùng số hạt nơtron bởi 15/13 số hạt proton. X là yếu tắc nào? viết kí hiệu hóa học của X?Cho biết : Ca = 40, O = 16, sắt = 56, N = 14, S = 32