Bài có đáp án. Đề đánh giá Toán 10 học tập kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 10). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, gồm phần xem kết quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


 Câu 1: Tam giác ABC bao gồm BC = a; CA = b cùng AB = c với có diện tích s S. Giả dụ tăng cạnh BC lên gấp đôi đồng thời tăng cạnh AC lên 3 lần và không thay đổi độ bự của góc C thì khi đó diện tích s của tam giác mới được tạo nên bằng:

A. 2SB. 3SC. 4SD. 6S 

Câu 2: mang lại hệ phương trình $left{eginmatrix4xy + 4(x^2 + y^2) + frac3(x + y)^2 = 7\ 2x + frac1x + y = 3endmatrix ight.$Giả sử (x; y) là cặp nghiệm của hệ phương trình. Vào các xác minh sau, khẳng định đúng là:

A. X > yB. X = 0C. X D. $x geq y$

Câu 3: Số nghiệm của phương trình $4x^2 - 7x + 3 = (x+1)sqrt2x^2 + 4x - 3$ là:

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 4: Giải phương trình $sqrtx+5-4sqrtx+1 + sqrtx+1 = 2$

A. X B. $x geq 3$C. $-1 leq x D. $-1 leq x leq 3$ 

Câu 5: Phương trình $2sqrt<3>3x-2 + 3sqrt6-5x - 8 = 0$ bao gồm nghiệm thuộc khoảng chừng nào sau đây?

A. (1; 3)B. (-2; -1)C. (-3; -1) D. (-1; 3)

 Câu 6: Viết phương trình đường thẳng d qua M(-1; 2) và chế tác với trục Ox một góc 60∘

A. X - y + $sqrt3$ + 2 = 0B. $sqrt3$x - y + $sqrt3$ = 0C. $sqrt3$x - y + $sqrt3$ + 1 = 0D. $sqrt3$x - y + $sqrt3$ + 2 = 0

Câu 7: đến đường thẳng (d) có phương trình: x - 2y + 5 = 0. Gồm mấy phương trình đường thẳng qua M(2; 1) và chế tạo ra với d một góc $45^circ$.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 học kì 2

A. 1B. 2 C. 3D. Ko có

Câu 8: mang đến $fracpi2 A. B > 0B. B C. B = 0D. Chưa thể kết luận.

Câu 9: quý giá nào của m thì đồ dùng thị hàm số y= $x^2$ + 3x + m giảm trục hoành tại hai điểm phân biệt?

A. M B. M > $-frac94$C. M > $frac94$D. M

Câu 10: cho hàm số bậc nhất có đồ gia dụng thị là con đường thẳng d.Tìm hàm số kia biết d trải qua M(1;2) và giảm hai tia Ox;Oy tại p. Và Q làm sao cho SΔOBQ bé dại nhất

A. Y = 2x + 1B. Y = -2x + 4 C. Y = -2x + 2D. Y = 2x + 3

Câu 11: mang lại tam giác ABC có A( 2; -1) ; B( 4; 5) với C(-3;2) . Phương trình tổng quát của mặt đường cao AH của tam giác ABC là:

A. 3x - 7y + 11 = 0B. 7x + 3y - 11 = 0C. 3x - 7y - 13 = 0D. 7x + 3y + 13 = 0

Câu 12: Viết phương trình mặt đường thẳng d biết d đi qua điểm N( 1; 4) cùng có thông số góc là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất.

A. X + y - 1 = 0B. X - y + 3 = 0C. X + y - 2 = 0D. X + y - 4 = 0

Câu 13: cho tam giác ABC tất cả A( -2; -1) ; B( -1; 3) và C(6; 1) . Viết phương trình con đường phân giác ngoại trừ góc A của tam giác ABC.

A. X - y + 1 = 0B. 5x + 3y - 9 = 0C. 3x + 3y - 5 = 0D. X + y + 3 = 0

Câu 14: Viết phương trình con đường thẳng (d) qua N(3; -2) và tạo nên với trục Ox một góc $45^circ$.

A. X + y - 1 = 0B. X - y - 5 = 0 C. X + y - 1 = 0D. Đáp án khác

Câu 15: Phương trình thông số của con đường thẳng (d) đi qua điểm M(2; -5) cùng vuông góc với mặt đường thẳng (d’): x + 6y - 7= 0 là:

A. $left{eginmatrixx = 2 + t\ y = -5 + 6tendmatrix ight.$B. $left{eginmatrixx = 1 + t\ y = 6 + 6tendmatrix ight.$C. $left{eginmatrixx = 1 + t\ y = -5 + 6tendmatrix ight.$D. Tất cả đều sai

Câu 16: Viết phương trình bao quát của con đường thẳng d biết d đi qua điểm B( 2; -5) với có thông số góc k= 2.

A. 2x + y - 6 = 0B. 2x - y – 6 = 0C. 2x - y - 9 = 0 D. Tất cả sai

Câu 17: mang lại tam giác hầu như ABC cạnh bằng a và H là trung điểm của BC. Tính $vecAH.vecCA$

A. $frac3a^24$B. -$frac3a^24$ C. $frac3a^22$D. -$frac3a^22$

Câu 18: mang lại hai điểm A(-3;2); B(4;3). Tìm kiếm điểm M thuộc trục Ox và bao gồm hoành độ dương nhằm tam giác MAB vuông tại M.

A. M(7; 0)B. M(5; 0)C. M(3; 0) D. Toàn bộ sai

Câu 19: Biểu thức A = $frac2cos^22alpha + sqrt3sin4alpha - 12sin^22alpha + sqrt3sin4alpha - 1$ có hiệu quả rút gọn gàng là:

A. $fraccos(40alpha + 30^circ)cos(40alpha - 30^circ)$B. $fraccos(40alpha - 30^circ)cos(40alpha + 30^circ)$C. $fracsin(40alpha + 30^circ)sin(40alpha - 30^circ)$ D. $fracsin(40alpha - 30^circ)sin(40alpha + 30^circ)$

Câu 20: Tính $sin^22^circ + sin^24^circ + sin^26^circ + ... + sin^284^circ + sin^286^circ + sin^288^circ$

A. 20B. 22 C. 24D. 23

Câu 21: tra cứu x nhằm biểu thức f(x) = $fracx+2$ - 1 luôn âm

A. X > 2B. –2 C. X -1/2D. Vô nghiệm

Câu 22: Biểu thức rút gọn gàng của A = $fractan^2alpha -sin^2alpha cot^2alpha - cos^2alpha $ bằng:

A. $cot^6alpha $B. $cos^6alpha $C. $tan^6alpha $D. $sin^4alpha $

Câu 23: mang lại tam giác ABC gồm phương trình những cạnh AB. X+y-1= 0; AC: 7x- y+2=0 với BC: 10x+ y-19=0. Viết phương trình mặt đường phân giác trong góc A của tam giác ABC.

A. 12x + 4y - 3 = 0B. 2x - 6y + 7 = 0C. 12x + 6y + 5 = 0D. 2x + 6y - 7 = 0

Câu 24: Một mặt đường thẳng bao gồm bao nhiêu vectơ chỉ phương ?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số 

Câu 25: cho bất phương trình: $left | frac2x-13 ight | > frac89$. Số những nghiệm nguyên của bất phương trình là:

A. 2B. 3C. 4D. 5

Câu 26: nhân thời cơ tết Trung Thu, xí nghiệp sản xuất sản xuất bánh hy vọng sản xuất hai một số loại bánh: Đậu xanh, Bánh dẻo nhân đậu xanh. Để phân phối hai các loại bánh này, nhà máy cần: Đường, Đậu, Bột, Trứng, Mứt, ... Mang sử số đường bao gồm thể chuẩn bị được là 300kg, đậu là 200kg, các nguyên vật liệu khác bao nhiêu cũng có. Sản xuất một chiếc bánh đậu xanh đề nghị 0,06kg đường, 0,08kg đậu và cho lãi 2000 đồng. Sản xuất một chiếc bánh dẻo phải 0,07kg đường, 0,04kg đậu và mang đến lãi 1,8 nghìn đồng.. Cần làm từng nào chiếc bánh dẻo để tổng số lãi thu được là lớn số 1 (nếu sản xuất từng nào cũng buôn bán hết)?

A. 625B. 3750 C. 2500D. 5000

Câu 27: Một xưởng thêm vào hai nhiều loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I đề nghị 2kg nguyên liệu và 30 giờ, mang đến mức lời 40000 đồng. Từng kg thành phầm loại II bắt buộc 4kg nguyên liệu và 15giờ, mang đến mức lời 30000 đồng. Xưởng có 200kg vật liệu và 120 giờ có tác dụng việc. đề xuất sản xuất mỗi loại thành phầm lần lượt là bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

A. (0 ; 0)B. (40 ; 0)C. (20 ; 40) D. (50 ; 0)

Câu 28: cho hình thang vuông ABCD tất cả đáy to AB = 4a, đáy nhỏ CD = 2a, con đường cao AD = 3a; I là trung điểm của AD. Khi ấy $(vecIA + vecIB).vecID$ bằng :

A. $frac92a^2$B. -$frac92a^2$ C. 0D. 9$a^2$

Câu 29: bao gồm bao nhiêu quý hiếm nguyên của tham số m ở trong đoạn <-2018; 2018> nhằm hàm số y = (m – 2)x + 2m đồng phát triển thành trên R.

A. 2015B. 2017C. Vô sốD. 2016

 Câu 30: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của mặt đường phân giác góc phần bốn thứ nhất?

A. (1; -1)B. (-1;- 1)C. (1; 0)D.(0; 1)

Câu 31: mang đến tam giác ABC gồm A( 1;2) ; B( 0; 4) với C( 3; -1). Đường thẳng trải qua B và tuy vậy song cùng với AC tất cả phương trình:

A. 3x + 2y + 4 = 0B. 3x - 2y + 7 = 0C. 3x + 2y - 8 = 0 D. 2x - 3y + 6 = 0

Câu 32: mẫu vẽ sau đấy là đồ thị của hàm số nào?

A. Y = |x|B. Y = |x| + 1C. Y = 1 - |x| D. Y = |x| - 1

Câu 33: hiểu được đồ thị hàm số y = ax + b trải qua điểm M(1; 4) và song song với mặt đường thẳng y = 2x + 1, tính tổng S = a + b

A. S = 4B. S = 2C. S = 0D. S = -4

Câu 34: Số nghiệm của phương trình 5+|x+2|+|2x+3|+|3x+4|=x|4x+5| là:

A. 2B. 3C. 1 D. 0

Câu 35: mang đến $x_1; x_2$ là nhị nghiệm của phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$. Trong những phương trình sau đây, phương trình làm sao chỉ có hai nghiệm là $fracx_1x_2 + 1$ và $fracx_2x_1 + 1$.

A. $3x^2 - 4x + 1 = 0$ B. $8x^2 - 6x + 1 = 0$C. $3x^2 - x + 3 = 0$D. $3x^3 - 4x^2 + x = 0$

Câu 36: quý giá của m để phương trình (mx + 2)(x + 1) = (mx + $m^2$)x vô nghiệm là:

A. M = -2 hoặc m = 1B. M = -2 hoặc m = -1C. M = 2 hoặc m = -1 D. M = 2 hoặc m = 1

Câu 37: đến đường trực tiếp d: y= (m-1) x+m với d’: y= (m2-1) x+ 6 . Tra cứu m để mặt đường thẳng d giảm trục tung trên A, d’ cắt trục hoành tại B sao cho tam giác OAB cân nặng tại O?

A. M= 2B. M= -2C. M= 1D. Đáp án khác 

Câu 38: Giải bất phương trình: $x^2 + 10 leq frac2x^2 + 1x^2 - 8$.

Xem thêm: Cách Tính Giá Vốn - Công Thức Tính Giá Vốn Hàng Bán Và Cách Kiểm Tra

A. S = (2$sqrt2$; 3>B. S = <-3; -2$sqrt2$)C. S = <-3; -2$sqrt2$) $cup $ (2$sqrt2$; 3>D. S = R $pm $8

Câu 39: Bất phương trình |x+2| - |x-1| A. X = -2B. X = 1C. X > 4,5 D. X

Câu 40: Mệnh đề làm sao dưới đấy là đúng?

A. Tan3x = $fractanx(3 + tan^2x)1 - 3tan^2x$B. Tan3x = $fractanx(3 - tan^2x)1 - 3tan^2x$ C. Tan3x = $fractanx(3 - tan^2x)1 + 3tan^2x$D. Tan3x = $fractanx(3 - tan^2x)3 - tan^2x$

Câu 41: Rút gọn gàng biểu thức A = $cos^2(x-a) + cos^2x - 2cosa.cosx.cos(a-x)$

A. A = $sin^2a$B. A = $sin^2x$C. A = sinx + sinaD. Câu trả lời khác

Câu 42: cực hiếm của thông số m nhằm phương trình $(3-m)x - m^2 + 9 = 0$ bao gồm vô số nghiệm là:

A. M $ eq $ 3B. M > 3C. M D. M = 3

Câu 43: Hàm số y = $sqrtfrac7-xsqrt4x^2 - 19x + 12$

A. $(-infty ; frac34> cup <4; 7>$ B. $(-infty ; frac34) cup <4; 7)$C. $(-infty ; frac34> cup (4; 7)$D. $(-infty ; frac34) cup (4; 7>$

Câu 44: mang lại đường trực tiếp d bao gồm phương trình: x + 3y - 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng qua A(-2; 0) và tạo thành với (d) một góc $45^circ$. Hãy tính tổng các hệ số góc.

A. 1B. -1 C. -1,5D. 0,5

Câu 45: cho đường thẳng (d) x-2y+ 8= 0. Đường thẳng ∆ đi qua A(2; -3) và tuy vậy song cùng với (d) gồm phương trình:

A. X - 2y + 6= 0B. 2x + y - 1 = 0C. X + 2y - 6 = 0 D. X - 2y - 8 = 0

Câu 46: khoảng cách từ A mang lại B cấp thiết đo thẳng được vì phải qua một chiếc ao. Fan ta xác định được một điểm C nhưng từ đó có thể nhìn được A và B bên dưới một góc $78^circ24"$. Biết CB = 120m và CA = 250m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu ?

A. 198B. 255 C. 156D. 237

Câu 47: Tập nghiệm của phương trình $2 + frac3x-1 = frac3xx^2-1$ là:

A. S = $fracsqrt22$B. S = $frac-sqrt22$C. S = $fracsqrt22; frac-sqrt22$D. Một tác dụng khác. 

Câu 48: đến hàm số y= f(x) = a$x^2$ + bx + c. Biểu thức f(x+3) - 3f(x+2) +3f(x+1) có giá trị bằng

A. A$x^2$ - bx - cB. A$x^2$ + bx - cC. A$x^2$ - bx + cD. A$x^2$ + bx + c 

Câu 49: mang lại hệ phương trình $left{eginmatrixx + y = 2a + 1\ x^2 + y^2 = a^2 - 2a + 3endmatrix ight.$. Quý giá của tham số a làm sao để cho hệ bao gồm nghiệm (x;y) với tích x.y bé dại nhất là:

A. A = 1B. A = -1 C. A = 2D. A = -2

Câu 50: Đỉnh của parabol y = $x^2$ + x + m nằm trên tuyến đường thẳng y = $frac34$ trường hợp m bằng: