Trộn 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M thu được hỗn hợp A. Tính mật độ mol/l của ion OH- vào dung dịch?
Bạn đang xem: Trong dung dịch h3po4 có bao nhiêu loại ion

Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation và 1 anion trong các các ion: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-,NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Pha trộn 200ml hỗn hợp HCl 1M với 300ml hỗn hợp HCl 2M. Nếu trộn lẫn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol/l là:


Có 5 dung dịch đựng đơn nhất trong 5 ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl3, Cr(NO3)3, K2CO3, AlCl3. Mang lại dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào 5 dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm gồm kết tủa là:


So sánh kĩ năng dẫn điện của các dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc mol 0,1M sau: HNO3, Na2CO3, K3PO4, Al2(SO4)3?


Có 4 dung dịch riêng biệt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation với 1 anion trong dãy sau: Na+, Pb2+, Ba2+, Mg2+, Cl-, NO3-, SO42-, CO32-. Xác định thành phần của từng dung dịch.


Trộn 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M với 100ml hỗn hợp NaOH 0,5M được dung dịch A. Tính pH hỗn hợp A?


Có 4 hỗn hợp (đều bao gồm nồng độ mol 0,1 mol/l). Mỗi dung dịch gồm chứa 1 trong 4 chất tan sau: NaCl, C2H5OH, CH3COOH, K2SO4. Kĩ năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng đột biến theo đồ vật tự nào trong các thứ từ sau đây?


Thêm từ từ từng giọt dung dịch axit sunfuric vào hỗn hợp Ba(OH)2 cho dư. Độ dẫn điện của hệ sẽ biến hóa thế nào?


Hòa tan 50 gam tinh thể đồng sunfat ngậm 5 phân tử nước được 200ml dung dịch A. Tính nồng độ những ion trong A?


Trộn lẫn 117ml dung dịch tất cả chứa 2,84 gam Na2SO4 và 212ml dung dịch có chứa 29,25g NaCl với 171ml H2O. độ đậm đặc mol của ion Na+ trong hỗn hợp thu được là:


Cho các phát biểu sau:

(a) chất điện li bao gồm axit, bazơ, muối

(b) Dãy những chất: HF, NaF, NaOH phần đa là hóa học điện li mạnh

(c) Dãy những chất: C2H5OH, C6H12O6, CH3CHO là các chất năng lượng điện li yếu

(d) đa số chất khi tan vào nước cho dung dịch dẫn điện được call là phần đa chất điện li

Số phát biểu đúng là:


Cho dãy những chất: Al, Zn, Al2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4, NH4HCO3, NaCl, Na2S. Số chất gồm tính lưỡng tính là:


*

Trang web share nội dung miễn phí dành cho tất cả những người Việt.


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, việt nam

vietjackteam


Xem thêm: Câu Nói “ Cuộc Đời Đẹp Nhất Là Trên Trận Tuyến Đánh Quân Thù ” Là Của Ai? A

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền