Một mạch điện kín gồm hai nguồn tích điện (E_1,r_1) và (E_2,r_2) mắc thông liền với nhau, mạch bên cạnh chỉ có điện trở (R). Biểu thức cường độ chiếc điện vào mạch là:
Bạn đang xem: Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện

Sử dụng các biểu thức lúc ghép các nguồn mắc nối tiếp:

+ Suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp: (E_b = E_1 + E_2 + ... + E_n)

+ Điện trở trong của cục nguồn mắc nối tiếp: (r_b = r_1 + r_2 + ... + r_n)

+ sử dụng biểu thức định chính sách Ôm mang đến toàn mạch: (I = dfracE_bR+r_b)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị trình bày định phương pháp Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ dòng điện trong mạch tất cả chiều cùng độ to là:

*
Xem thêm: Chọn Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng Về Access Access Là, Thông Tin Cơ Bản Về Cơ Sở Dữ Liệu

*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin gồm suất điện động (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch không tính (R = 3,5Omega ). Cường độ mẫu điện ngơi nghỉ mạch ngoài là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$