Liên kết đơn là links do sự xen lấp 2 obitan link theo dọc trục liên kết. Trong phân N2, O2, F2, CO2, thì phân tử F2 chỉ tồn tại link đơn. Công thức kết cấu của F2 là F - F.

Bạn đang xem: Trong phân tử nào chỉ tồn tại liên kết đơn

Trắc nghiệm: vào phân tử nào dưới đây chỉ tồn tại link đơn: N2, O2, F2, CO2?

A. N2

B. O2

C. F2

D. CO­­2

Trả lời:

Đáp án đúng: C. F2

Phân tử chỉ tồn tại links đơn là F2

Giải mê thích của gia sư Top giải thuật vì sao chọn câu trả lời C


Công thức kết cấu của những chất: N≡N, O=O, O=C=O; F - F.

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

I. Links cộng hóa trị

Định nghĩa: Là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

1. Sự tạo ra thành links cộng hóa trị vào phân tử 1-1 chất

- links được tạo thành thành giữa hai nguyên tử bằng phương pháp góp electron để đạt cấu hình 8 electron như là khí hiếm gần nhất.

VD: vào phân tử N2, từng nguyên tử Nito đạt được thông số kỹ thuật 8 electron tương đương khí hiếm Ar bằng cách mỗi nguyên tử góp 3 electron tạo thành electron chung

Công thức electron: :N⁝⁝N:

Công thức cấu tạo: N ≡ N

- những phân tử H2, O2, N2, Cl2. Khiến cho từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) cần cặp electron chung không trở nên lệch về phía nguyên tử nào.

Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Sự sinh ra phân tử thích hợp chất

- link cộng hóa trị trong đó cặp electron phổ biến bị lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện lớn hơn được điện thoại tư vấn là links cộng hóa trị bao gồm cực hay links cộng hóa trị phân cực.

- Với các phân tử có kết cấu thẳng như CO2: liên kết giữa nhị nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, mà lại phân tử CO2 có kết cấu thẳng yêu cầu độ phân cực của hai liên kết đôi (C=O) triệt tiêu nhau, hiệu quả là toàn bộ phân tử không bị phân cực.

- liên kết cho - nhận

+ Trong một trong những trường hợp, cặp electron tầm thường chỉ bởi vì một nguyên tử góp phần thì liên kết giữa nhì nguyên tử là liên kết cho - nhận.

+ Điều kiện để có liên kết cho – nhận:

* gồm nguyên tử còn dư một cặp electron không sử dụng.

* gồm nguyên tử không đủ một cặp electron.

Ví dụ: Đối cùng với phân tử SO2 công thức electron, công thức cấu trúc có thể màn biểu diễn như sau:

*

3. Tính chất của các chất có link cộng hoá trị

Các hóa học mà phân tử có links cộng hóa trị hoàn toàn có thể kể mang đến như:

+ chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot...

+ chất lỏng như nước, ancol...

+ hóa học khí như khí cacbonic, khí clo, khí hidro...

+ những chất có cực như etanol (rượu etylic), đường... Tan các trong dung môi gồm cực như nước. Phần nhiều các hóa học không rất như lưu lại huỳnh, iot, các chất cơ học không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua...

+ các chất chỉ có link cộng hóa trị không rất thì ko dẫn năng lượng điện ở đầy đủ trạng thái.

II. Liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ những obitan nguyên tử

1. Sự xen phủ của những obitan nguyên tử lúc hình thành những phân tử đơn chất

a. Sự có mặt phân tử H2

- Để hình thành links giữa nhì nguyên tử H trong phân tử hiđro, hai obitan 1s của nhì nguyên tử H xen phủ với nhau tạo thành vùng xen lấp giữa nhị hạt nhân nguyên tử.

- ngoài lực đẩy cứu giúp giữa nhị proton và hai electron còn có lực hút giữa các electron vơi hai hạt nhân nhắm tới tâm phân tử.

*

b. Sự ra đời phân tử HCl

Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử (H và Cl) góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron bình thường để tạo liên kết cộng hóa trị. Cặp electron liên kết bị lệch về phía Clo, (Độ âm điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm năng lượng điện của H là 2,1) liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

Công thức electron: 

*

+ phương pháp cấu tạo: H – Cl

+ Đây là liên kết cộng hóa trị phân cực

c. Sự có mặt phân tử khí cacbonic CO2 (Có cấu tạo thẳng)

Hóa trị của một nhân tố trong hợp chất cộng hóa trị call là cộng hóa trị và bằng số link mà nguyên tử nguyên tố đó tạo thành được với các nguyên tử không giống trong phân tử.

*

Công thức cấu tạo: O = C = O

Theo phương pháp electron, từng nguyên tử C hay O đều phải sở hữu 8e ở phần ngoài cùng đạt thông số kỹ thuật của khí hiếm bắt buộc phân tử CO2 bền vững.

2. Hóa trị trong hợp hóa học cộng hóa trị

Hóa trị của một yếu tắc trtong hợp chất cộng hóa trị call là cùng hóa trị và bằng số link mà nguyên tử thành phần đó tạo ra được với các nguyên tử không giống trong phân tử.

3. Hiệu độ âm năng lượng điện và link hoá học

Để xác định loại liên kết trong phân tử vừa lòng chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Người ta phân loại một cách tương đối liên kết hóa học theo quy mong kinh nghiệm dựa vào thang độ âm năng lượng điện của Pau-ling như sau:

*

Ví dụ:

+ vào NaCl hiệu độ âm điện của Cl với Na là: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7. Vậy link giữa Na với Cl là links ion.

Xem thêm: Bài Tập Chia Đông Từ Tiếng Anh, Bài Tập Chia Động Từ Hay Gặp Trong Tiếng Anh

+ trong phân tử HCl hiệu độ âm năng lượng điện của Cl cùng H là: 3,16 – 2,2 = 0,96. Vậy liên kết giữa H cùng Cl là links cộng hoá trị gồm cực.