Bài viết bao gồm đầy đủ triết lý về phép trừ nhị số nguyên. Trong bài còn tồn tại các dạng bài bác tập vận dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm có thể và đọc sâu bài xích học.

Bạn đang xem: Trừ hai số nguyên khác dấu

Bạn vẫn xem: Trừ nhị số nguyên không giống dấu

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ PHÉP TRỪ hai SỐ NGUYÊN

 

A. Cầm tắt loài kiến thức.

Quy tắc trừ nhì số nguyên: mong mỏi trừ số nguyên a mang đến số nguyên b ta cùng a cùng với số đối của b. Kết quả tìm được hotline là hiệu của a và b.

Như vậy a – b = a + (-b).

Lưu ý: giả dụ x = a – b thì x + b = a.

Ngược lại giả dụ x + b = a thì x = a – b.

Thật vậy, giả dụ x = a – b thì a = a + = + b = (a – b) + b = x + b. Ngược lại, trường hợp x + b = a thì x = x +

= (x + b) + (-b) = a + (-b) = a – b.

Nhận xét: vào N phép trừ a cho b chỉ tiến hành được khi a ≥ b.

Nhưng trong Z phép trừ a mang đến b luôn luôn triển khai được.

B. Bài bác tập.

Bài 1.

Tính:

2 – 7; 1 – (-2); (-3) – 4; (-3) – (-4).

Đáp án và gợi ý giải:

2 – 7 = -5;

1 – (-2) = 3;

(-3) – 4 = -7;

(-3) – (-4) = -3 + 4 = 1.

Bài 2.

Tính

48. 0 – 7 = ?; 7 – 0 = ?; a – 0 = ?; 0 – a = ?.

Đáp án và giải đáp giải:

0 – 7 = 0 + (-7) = -7; 7 – 0 = 7 + (-0) = 7;

Bài 3.

Điền số tương thích vào ô trống:

a

-15

 

0

 

-a

 

-2

 

-(-3)

Đáp án và giải đáp giải:

a

-15

2

0

-3

-a

15

-2

0

-(-3)

Bài 4.

Dùng các số 2, 9 và các phép toán "+", "-" điền vào các ô trống vào bảng tiếp sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi chiếc hoặc từng cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần:

 

*

Đáp án và giải đáp giải:

 

*

Bài 5.

Tính:

a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6).

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a) 5 – (7-9) = 5 –

= 5 – (-2)

= 5 + 2 = 7

b) (-3) – (4 – 6)

= (-3) –

= (-3) – (-2) = (-3) + 2 = -1

Bài 6.

Tính tuổi thọ của nhà bác học tập Ác-si-mét, biết rằng ông sinh vào năm -287 với mất năm -212.

Đáp án và lí giải giải:

-212 – (-287) = -212 + 287 = 287 – 212 = 75 (tuổi).

Bài 7.

Điền số thích hợp vào ô trống:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x – y

 

 

 

 

Đáp án và giải đáp giải bài:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x – y

 -9

-8

-5

-15

Bài 8.

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3; b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1.

Đáp án và trả lời giải:

a) 2 + x = 3

x = 3 -2

=> x = 1;

b) x + 6 = 0

x = 0 – 6

x = 0 + (-6)

=> x = -6

c) x + 7 = 1

x = 1 – 7

x = 1+ (-7)

=> x = -6.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Về Thì Hiện Tại Đơn Lớp 6, Please Wait

Bài 9.

Đố vui: ba bạn Hồng, Hoa, Lan bàn cãi với nhau: