Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Chất năng lượng điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ những ion vào dung dịch

I. Cách thức giải

-Viết phương trình điện li.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của mg no3 2


-Tìm số mol phân tử hoặc mol ion.

-Áp dụng công thức tìm nồng độ các ion.

II. Ví dụ

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu, hóa học không điện li? Viết phương trình năng lượng điện li của các chất (nếu có).

Trả lời

- chất điện li mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện li:

NaCl → Na+ + Cl-

CuSO4 → Cu2+ + SO42-


NaOH → Na+ + OH-

Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện li yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện li:

HF ⇌ H+ + F-

CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

HCO3- ⇌ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇌ Fe2+ + OH-

- chất không điện li: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: Tính nồng độ mol/lit của các ion bao gồm trong dung dịch sau:

a.Hòa rã 4,9 g H2SO4 vào nước thu được 200 ml dung dịch.

b.Trộn lẫn 500 ml dd NaOH 1 M cùng với 200 ml dd NaOH 30% ( d = 1,33 g/ml).

c.Trộn 200ml dd Ca(NO3)2 0,5 M cùng với 300 ml dd KNO3 2M.

d.Trộn 100 gam hỗn hợp Fe2(SO4)3 4% (d=1,25 g/ml) với 120 ml dung dịch FeCl3 0,1 M.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Chuyên Toán Vào Lớp 10 Môn Toán Các Trường Chuyên

e.Dung dịch HNO2 1 M, biết α = 1,2%.


Trả lời

a) Số mol H2SO4 là: nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol

CM(H2SO4) = 0,05/0,2 = 0,25 (M)

Phương trình điện li: H2SO4 → 2H+ + SO42-

Nồng độ các ion trong dung dịch là: = 0,5 M; = 0,25 M

b) 500 ml dd NaOH 1 M có số mol là 0,5 mol

200 ml dd NaOH 3% ( d = 1,33 g/ml)có số mol là: 3.200.1,33/40.100 = 0,2 mol

Nồng độ NaOH sau thời điểm trộn là: (0,5+0,2)/(0,5+0,2) = 0,1 (M)

Phương trình năng lượng điện li: NaOH → Na+ + OH-

Nồng độ những ion trong dùng dịch là: = 0,1 M; = 0,1 M

c) Số mol Ca(NO3)2 là: nCa(NO3)2 = 0,5.0,2 = 0,1 mol

Phương trình điện li: Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3-

Số mol KNO3 là: nKNO3 = 0,3.2 = 0,6 mol

Phương trình điện li: KNO3 → K+ + NO3-

Nồng độ những ion trong dung dịch sau khi trộn là:

= 0,1/0,5 = 0,2 M; = 0,6/0,5 = 1,2 M; = (0,2+0,6)/0,5 = 1,6 M

d) Số mol Fe2(SO4)3 là: nFe2(SO4)3 = 4.100/100.400 = 0,01 (mol)

100 gam hỗn hợp Fe2(SO4)3 4% có thể tích là V = 100/1,25 = 80 ml

Phương trình năng lượng điện li: Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + SO42-

Số mol của FeCl3 là: nFeCl3 = 0,12.0,1 = 0,012 (mol)

Phương trình năng lượng điện li: FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-

Nồng độ các ion vào dung dịch sau khoản thời gian trộn là:

= 0,32/0,2 = 1,6 M; = 0,01/0,2 = 0,05 M; = 0,036/0,2 = 0,18 M

Phương trình năng lượng điện li :

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

Ban đầu: 1 0 0 M

Điện ly: 1.α → α → α M

Sau đl : 1-α → α → α M

Nồng độ các ion trong hỗn hợp là: = 0,012 M; = 0,012 M


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.randy-rhoads-online.com