toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vùng có thông số sử dụng khu đất canh tác cao nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn đang xem: Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

B. Đông phái mạnh Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.


*

Chọn lời giải D

Đồng bởi sông Hồng có lịch sử khai thác thọ đời, quần chúng. # có kinh nghiệm thâm canh tăng vụ nên đây là vùng có hệ số sử dụng đất cao nhất cả nước.Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: ngàn tấn)

Các vùng

Sản lượng lúa

Cả nước

35.832,9

Đồng băng sông Hồng

6.183,5

Trung du miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Duyên hải nam giới Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông phái nam Bộ

1.624,9

Đồng bởi sông cửu Long

19.298,5

Biểu đồ phù hợp nhất nhằm thể hiện cơ cấu sản lượng lúa cả năm phân theo những vùng ở nước ta là

A. Biểu thứ cột

B. Biểu thứ tròn

C. Biểu đồ dùng cột chồng

D. Biểu đồ vật miền


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: ngàn người)

Vùng

Năm 2010

Năm 2015

Đồng bởi sông Hồng

5448,3

6432,0

Trung du với miền núi Bắc Bộ

2444,9

2905,0

Bắc Trung Bộ

1705,7

2155,8

Duyên hải phái mạnh Trung Bộ

3054,1

3422,8

Tây Nguyên

1487,2

1627,2

Đông nam giới Bộ

8298,6

10131,6

Đồng bằng sông cửu Long

4077,1

4393,1

Tổng số

26515,9

31067,5

Để biểu đạt cơ cấu số lượng dân sinh thành thị phân theo vùng ở nước ta năm 2010 cùng năm 2015, biểu đồ gia dụng nào sau đây thích hòa hợp nhất?

A. Biểu vật dụng đường.

B. Biểu đồ cột ghép.

C. Biểu trang bị tròn.

D. Biểu đồ dùng miền.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO VÙNG NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2000

Năm 2015

Trung du với miền núi Bắc Bộ

11220,8

13050,2

Đồng bằng sông Hồng

17039,2

19700,9

Bắc Trung Bộ

10101,8

10487,9

Duyên hải nam Trung Bộ

6625,4

9182,8

Tây Nguyên

4236,7

5607,9

Đông phái mạnh Bộ

12066,8

16090,9

Đồng bởi sông Cửu Long

16344,7

17589,2

Căn cứ vào bảng số liệu, cho thấy nhận xét nào tiếp sau đây đúng về dân sinh trung bình phân theo vùng của vn năm năm ngoái so với năm 2000?

A. Trung du với miền núi phía bắc tăng chậm rì rì nhất.

B.Đồng bởi sông Cửu Long tăng vọt nhất.

C. Duyên hải phái mạnh Trung bộ tăng cấp tốc nhất.

D.Tây Nguyên tăng không nhiều nhất.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓẠ VÀ lợi nhuận DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐÔNG nam BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm

2010

2013

2014

2015

Đồng bởi sông Hồng

363,7

585.1

645.3

724.0

Đông phái nam Bộ

616.1

892.5

979.3

1070,9

Đồng bởi sông Cửu Long

302.6

479.1

545.3

595.7

địa thế căn cứ vào bảng số liệu, cho thấy nhận xét nào dưới đây đúng về tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hóavà lệch giá dịch vụ chi tiêu và sử dụng của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ và Đồngbằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015?

A. Tổng mức nhỏ lẻ hàng hóa và lệch giá dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đồng bằng sông Hồng tăng nhiều nhất.

B. Tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng bởi sông Cửu Long tăng chậm rãi nhất.

C. Tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hóa và lợi nhuận dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh nhất.

D.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam bộ tăng nhanh nhất.