5x2-25x=0 Two solutions were found : x = 5 x = 0 Step by step solution : Step 1 :Equation at the over of step 1 : 5x2 - 25x = 0 Step 2 : Step 3 :Pulling out lượt thích terms : 3.1 Pull ...

Bạn đang xem: 1,tìm x:x2


5x2+-25x=0 Two solutions were found : x = 5 x = 0 Step by step solution : Step 1 :Equation at the end of step 1 : 5x2 - 25x = 0 Step 2 : Step 3 :Pulling out lượt thích terms : 3.1 ...
displaystylex_1=12.5,x_2=0 Explanation: displaystyle2x^2-25x=0 Solve with the quadratic formulaFor quadratic equation of the formdisplaystyleax^2+bx+c=0 ...
4x2-25x=0 Two solutions were found : x = 25/4 = 6.250 x = 0 Step by step solution : Step 1 :Equation at the end of step 1 : 22x2 - 25x = 0 Step 2 : Step 3 :Pulling out like terms : ...
Steve M Oct 7, 2016displaystyle−5x^2−25=0Rightarrow5x^2=-25displaystyle hereforex^2=-5displaystyle hereforex^2=pmsqrt5i
x2-25x=0 Two solutions were found : x = 25 x = 0 Step by step solution : Step 1 : Step 2 :Pulling out lượt thích terms : 2.1 Pull out like factors : x2 - 25x = x • (x - 25) ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

Có thể giải toàn bộ các phương trình dạng ax^2+bx+c=0 bằng phương pháp sử dụng bí quyết bậc hai: frac-b±sqrtb^2-4ac2a. Cách làm bậc hai tạo ra hai nghiệm, một nghiệm lúc ± có dấu cộng và một nghiệm khi với dấu trừ.
Phương trình này sinh sống dạng chuẩn: ax^2+bx+c=0. Sửa chữa 5 vào a, -25 vào b với 0 vào c trong phương pháp bậc hai, frac-b±sqrtb^2-4ac2a.
Có thể giải phương trình bậc nhị như phương trình này bằng phương pháp bù bình phương. Để thực hiện bù bình phương, trước hết, phương trình phải bao gồm dạng x^2+bx=c.

Xem thêm: Sách Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 8 Hay Nhất, Sách Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 8


Chia -5, thông số của số hạng x, mang đến 2 để có tác dụng -frac52. Sau đó, cộng bình phương của -frac52 vào cả nhì vế của phương trình. Bước này tạo nên vế trái của phương trình thành số thiết yếu phương.
*
*

*
*

*
*